Navigácia

Slovenský jazyk a literatúra Predmetová komisia Súťaže 2017/2018 Zaujímavé internetové adresy Archív - Súťaže

Slovenský jazyk a literatúra


Ó mojej matky reč je krásota,

je milota, je rozkoš, láska svätá!

Je, vidím, cítim, celok života!

                                                                                 

                                                                                                 (Hviezdoslav)

    

Čo nového, slovenčina?

                                                        

Cieľom výchovnej a vzdelávacej činnosti učiteľov SJL

je dosiahnuť u detí kvalitné osvojenie si materinského jazyka, komunikačných zručností, gramatických a pravopisných noriem, rozvíjať čitateľskú gramotnosť - schopnosť detí čítať s porozumením a získané informácie uplatňovať v praxi, poznať a vedieť tvoriť umelecké prostriedky, vytvoriť obsahovo a štylisticky správne slohové útvary, rozvíjať  fantáziu a estetické cítenie detí, ich tvorivé umelecké schopnosti, odhaľovať talenty a žiakov 5. a 9. ročníka dobre pripraviť na Testovanie 5 a 9 a na prijímacie skúšky na stredné školy.

Vyučovací proces je prispôsobený požiadavkám inovovaného školského vzdelávacieho programu.

 

Aby slovenský jazyk prestal byť pre deti strašiakom, pripravujú sa projekty a tvorivé aktivity, ktoré majú deťom priblížiť svet umeleckej literatúry a fantázie a podnietiť ich k umeleckej tvorivosti a pravidelnému čítaniu kníh. Pri realizácii aktivít sa snažíme zámerne využívať medzipredmetové prepojenie a výchovné zameranie, aby  deti mali viac možností objaviť to, v čom sú najlepšie a aby sa rozvíjalo ich estetické cítenie.

 

         Deti vďaka aktivizujúcim a motivačným aktivitám prichádzajú k užitočným zisteniam,

že dobré ovládanie materinského jazyka im umožní lepšie porozumieť umeleckej literatúre, odvážnejšie rozvíjať svoje umelecké vlohy, dostať sa do lepších škôl a získať tak možnosť lepšie sa uplatniť v živote i zamestnaní.

 

         Žiakov s literárnymi  a recitačnými vlohami zapájame do mnohých súťaží.

 

      

                                                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Pondelok 10. 12. 2018

Počet návštev: 4232333