Navigácia

O predmete Biológia Predmetová komisia Biologická olympiáda 2017/2018 Exkurzie a výstavy Archív BO

Stránky predmetovej komisie Biológia

O predmete Biológia

                                   

Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia.

 Učivo v 5. - 6. ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných dejov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr.

Usporiadanie učiva v 7. ročníku umožňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka ako biologického objektu a na základe anatomicko - fyziologických poznatkov, smeruje k pochopeniu princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie osvojovanie si zdravého životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi.

Štruktúra obsahu v 8. ročníku  sa orientuje na dynamické hľadisko zloženia Zeme, zemského povrchu v súčinnosti so živými zložkami prírody.

Obsah učiva v 9. ročníku je orientovaný na základné životné procesy z hľadiska funkčných častí tela organizmov, poznatky o podstate života z hľadiska bunkovej štruktúry a dedičnosti. Záver tvorí problematika životného prostredia.

 

Základné témy:

 BIOLÓGIA pre 5. ročník:

 1. Príroda a život okolo nás

2. Život v lese

3. Život vo vode a na brehu

4. Život na poliach a lúkach

 BIOLÓGIA pre 6. ročník:

 1. Život s človekom a v ľudských sídlach

2. Základná štruktúra života

3. Živé organizmy a ich stavba

4. Stavba tela rastlín a húb

5. Stavba tela bezstavovcov

 BIOLÓGIA pre 7. ročník:

 1. Stavba tela stavovcov

2. Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo    

3. Človek a jeho telo

4. Zdravie a život človeka         

 BIOLÓGIA pre 8. ročník:

 1. Neživá príroda

2. Zem a jej stavba

3. Základné stavebné jednotky zemskej kôry

4. Geologické procesy

5. Vývoj zemskej kôry a organizmov na Zemi

6. Geologická stavba a vývoj prírody Slovenska

7. Význam a ochrana neživej prírody

 BIOLÓGIA pre 9. ročník:

 1. Základné znaky a životné procesy organizmov

2. Vnútorná stavba organizmov a dedičnosť

3. Základy ekológie

4. Biosféra – svetový ekosystém

5. Životné prostredie organizmov a človeka

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Pondelok 10. 12. 2018

Počet návštev: 4232229