• O predmete

    • Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni základných škôl je:

     • viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
     • naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla
     • naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prv,ky prosociálneho správania primerané veku,
     • umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,
     • umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy,
     • podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností,
     • formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov.