• Pracovné vyučovanie

    • Pri vymedzení cieľov primárneho vzdelávania pre vzdelávaciu oblasť Človek a technika vychádzame zo všeobecných požiadaviek vedecko-technickej gramotnosti i zo všeobecných cieľov primárneho vzdelávania. V tejto vzdelávacej oblasti môžeme uvažovať z hľadiska troch navzájom prepojených komponentov:

     1. výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje),

     2. výchova o technike (vedomosti),

     3. výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, zručnosti).

     Základný vzťahový rámec pre určenie cieľov elementárneho vzdelávania oblasti Človek a svet práce vychádza z uvedených komponentov:

     V rovine hodnôt a postojov smeruje k:

     - poňatiu úlohy techniky v spoločnosti,

     - uvedomenia si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych životných situáciách

     (doma, v škole, pri cestovaní, pri hre, športe atd.),

     - bipolárnemu vnímanie techniky (technika môže pomáhať, ale aj ohrozovať zdravie život),

     - rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky,

     - rozvíjaniu osobnostných vlastností,

     - uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov,

     - vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka,

     - zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,

     - rozvoju morálnych a vôľových vlastností (vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh,

     vynakladanie úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku),

     - rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov,

     - rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania atd.).

     V rovine vedomostí smeruje k:

     - porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky

     (materiály a technológie, komunikačné systémy, doprava a konštruovanie) na veku

     primeranej úrovni,

     - poznaniu základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác,

     - poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácii s ňou,

     V rovine pracovných činností a zručností smeruje k:

     - získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach techniky,

     - spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické prostriedky,

     - získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov,

     - spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním až po prezentáciu produktu,

     - osvojenia si bezpečného využívanie techniky v domácnosti,

     - pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín,

     - získavaniu všeobecne využívateľných pracovných skúseností,

     - využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote,

     - naučeniu sa pracovať v tíme,

     - poznaniu pravidiel bezpečnosti práce a k schopnosti poskytnúť pomoc pri úraze.