• O predmete

    • Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. Cieľ je možné bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k:

     • spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody.
     • rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych informačných zdrojoch.
     • rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne.
     • opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním.
     • rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.
     • nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu.
     • tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné
     • uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje.
     • poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu.
     • rozvíjať poznanie v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním  súvisiacich tak, aby bol samostatne schopný orientovať sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to dovoľuje jeho kognitívna  úroveň
     • rozvíjať schopnosť získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním
     • viesť žiakov k nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu
     • poznať najjednoduchšie priestorové pojmy a vzťahy, tieto vyjadriť manipuláciou s predmetmi slovne, kresbou i vlastným pohybom
     • vedieť sa orientovať v školskej budove, na ceste z domu do školy
     • vytvoriť si predstavu o roku na základe pozorovania zmien v živote rastlín, zvierat a ľudí
     • poznať mená ročných období, mesiacov a dní v týždni
     • uvedomovať si rozdiely v počasí a správne ich pomenovať
     • poznať rastliny a zvieratá v miestnej oblasti
     • nadobudnúť správny a kladný vzťah k práci a spoločnému majetku
     • vedieť opisovať prírodné a spoločenské javy
     • osvojiť si základné pravidlá osobnej hygieny, správnej životosprávy a kultúrneho správania, rešpektovať vlastné zdravie a poznať aktívnu ochranu prostredníctvom zdravého životného štýlu
     • vedieť jednoducho rozprávať a v hre napodobniť prácu dospelých