• O predmete

    • Hlavným cieľom predmetu  je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich.

      Žiaci:

     · rozvíjajú svoje predstavy o vybraných prírodných a spoločenských javoch,

     · rozvíjajú svoje pozorovacie spôsobilosti tak, aby z bežne zažívaných situácií dokázali získať nové informácie a obohatiť si doterajšie poznanie,

     · sú vedení k porovnávaniu predmetov a javov a k zoskupovaniu, triedeniu predmetov a javov podľa identifikovaných znakov,

     · zovšeobecňujú na základe porovnávania,

     · vytvárajú vlastný, argumentačne podložený úsudok,

     · spolupracujú pri riešení jednoduchých skúmateľských aktivít, pričom súčasťou kooperácie je podieľanie sa na aktuálnom poznaní a jeho efektívnom využívaní pri tvorbe záveru (riešenia),

     · argumentujú prostredníctvom vlastnej skúsenosti, t.j. rozvoja odbornej diskusie k danej téme, ktorá je adekvátna z hľadiska veku primeranosti žiakov,

     · rozlišujú vhodné a nevhodné správanie v triede aj mimo nej,

     · uvedomujú si a rešpektujú rozdielnosť u ľudí (rozumejú, že existujú podobnosti a rozdiely medzi skupinami ľudí),

     · vysvetľujú význam pravidiel a predpisov v živote,

     · rozlišujú riziká spojených s každodenným životom a možnosťami úrazu (šport, rekreácia a i.),

     · poznajú bezpečnosť v domácom prostredí, v škole i na ceste do školy a v mimoškolských aktivitách,

     · poznajú pravidlá správania sa v rizikových situáciách podľa vzoru (vedia ako a kde sa obrátiť o pomoc).