• ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

    • Školský klub detí - Základná škola Krymská 5, Michalovce  
         
     Hlavnou náplňou Školského klubu detí je efektívne využívanie voľného času detí, oddych a relaxácia po vyučovaní. Tento proces zabezpečujeme pomocou rôznych záujmových a rekreačných aktivít podľa záujmu a schopností žiakov. Formujeme osobnosť dieťaťa v oblasti spoločenskej, estetickej, pracovno-technickej a športovej. Súčasťou činnosti v ŠKD je i denná príprava na vyučovanie. 
     Činnosť v našom ŠKD prebieha pod vedením kvalifikovaných vychovávateliek, pracujeme v štyroch oddelienaich, v ktorých sú zaradení žiaci  1.- 4. ročníka ,  v prípade záujmu aj vyšších ročníkov.

     Spôsob prihlásenia do ŠKD:

     - do ŠKD prihlasuje dieťa  rodič, vyplnením osobného listu žiaka

     Prevádzka v ŠKD:  
     - od 6.30 hod. /pred vyučovaním/, popoludní od skončenia vyučovania do 17.00 hod.

     Poplatok za ŠKD:
     - 10 € mesačne, ktorý je potrebné uhradiť do 10. dňa v mesiaci

     Vychovávateľky v ŠKD :     / šk. rok 2018- 2019/     

     1. oddelenie -     Mgr. Jana Petrová              1. ročník                                                                           

     2. oddelenie -    Bc. Agáta Milichovská        1. ročník 

     3. oddelenie -    Ľubica Danková                   2. ročník

     4. oddelenie -    Anna Ivanková                     3. ročník

     5. oddelenie -    Dana Pavolková                    4. ročník


     Na záver ešte niekoľko zaujímavých liniek:

     www.rozpravky.wz.cz
     www.sirmi.ic.cz

     www.bublina.sk
     www.alinka.sk
     www.skolahrou.sk
     www.skolak.sk


     Všetky aktuálne informácie, prípadne zmeny týkajúce sa organizácie ŠKD budú zverejnené v časti Novinky alebo na podstránkach - viď panel hore.
     Milí rodičia, veríme, že si o nás prečítate a tešíme sa na Vás a hlavne na Vaše ratolesti.
                                                                                                  
                                                                                             Dovidenia !