• O predmete

    • Od kolísky ľúbosťou – matky hlasom mi zneje.
     I životom stále – verne sprevádza ma.

     V hlasitom súzvuku milostných akordov
     môjho rodu najvzácnejší - klenot
     rodná moja - Slovenčina.

     Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna zložka jazyka. Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah.

          Cieľom vyučovania slovenského jazyka v 1.- 4.roč ZŠ je predovšetkým:

     • osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania)
     • poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej reči 
     • osvojiť si elementárne vedomosti v rovine, syntaktickej a štylistickej
     • osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma
     • získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka
     • osvojiť si návyky správnej výslovnosti
     • poznávať jazykové prostriedky  a vedieť ich využívať v jazykovom systéme
     • prehlbovať si zručnosť jednoduchého vyjadrovania sa
     • jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme
     • viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej)         

         Metódy a formy, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je spisovné ovládanie reči v ústnom i písomnom prejave sú rôzne a rôzni autori ich  odporúčajú používať individuálne. Ide najmä o to, aby boli čo najúčinnejšie a najefektívnejšie pre daný druh učiva, s ohľadom na toho ktorého žiaka.

     Výsledkom tvorivej spolupráce učiteľ – žiak je správne používanie jazyka a jeho uplatňovanie v praktickom živote aj v písomnom prejave. Tento proces by sa mal diať automaticky bez toho, aby si žiak uvedomoval zákonitosti stavby jazyka a jeho usporiadania.

         Systematická spolupráca pôsobiaca v interakcii učiteľ – žiak sa bude smerovať k hlbšiemu poznaniu materinského jazyka, k väčšej hrdosti a úcte k jazyku, čo v praxi znamená, že žiaci budú svoj jazyk poznať, budú ho vedieť používať, budú ním tvorivo myslieť a bez ťažkosti sa budú ním aj písomne vyjadrovať.