• O predmete

    • Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu  a zároveň postupné plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.

      Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú:

     - stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,

     - podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,

     - podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,

     - formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,

     - kultivovať pohybový prejav s  akcentom na správne držanie tela,

     - vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,

     - podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,

     - uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.

     Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti  prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti.