Výchovný poradca

    • Výchovný poradca

    • Výchovný poradca školy: Mgr.E. Balejčíková

     Konzultačné hodiny:

     Streda:  7:30 - 9:30

     Štvrtok: 12:30 - 14:30

     Podstata práce výchovného poradcu:

     - získavanie a odovzdávanie potrebných informácií pri výbere strednej školy a voľbe povolania,

     - poradenstvo pri výchovných a vzdelávacích problémoch žiakov.

     Voľba povolania žiakov:

     Výchovný poradca organizuje pre žiakov 8. a 9. roč. besedy so zástupcami SŠ. Žiaci 9. roč. sa zúčastňujú exkurzií a tzv. dní

     otvorených dverí na SŠ. Pre rodičov žiakov 9. roč. organizujeme RZ so zástupcami SŠ. Žiaci aj rodičia konzultujú voľbu

     povolania s výchovným poradcom počas konzultačných hodín alebo podĺa dohody. Všetky informácie o školách je možné

     zistiť na internetovej stránke www.svsmi.sk

     Výchovno - vzdelávacie poradenstvo:


     - konzultácie s vyučujúcimi pri odhaľovaní porúch správania a učenia žiakov,

     - pohovory s rodičmi a spolupráca s Centrom pedagogicko psychologického poradenstva a pomoci,

     - konzultácie so žiakmi v prípade existujúcich problémov,

     - závery psychológa a špeciálneho pedagóga sa zohľadňujú pri hodnotení a klasifikácii žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.