• Žiadosti a tlačivá

    •  Protokol o prijatí žiaka - 1. ročník

      Žiadosť o súhlas s plnením povinnej školskej dochádzky

     mimo územia SR 

      Žiadanka
      Žiadosť o povolenie nosiť mobilný telefón do školy 
      Žiadosť o prijatie dieťaťa do CVČ
      Žiadosť o odhlásenie dieťaťa z CVČ
      Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD
      Žiadosť o odhlásenie dieťaťa z ŠKD
      Odhlásenie dieťaťa zo školy
      Žiadosť o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky
      Žiadosť o zaradenie dieťaťa na etickú/náboženskú výchovu
      Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania - triedny učiteľ
      Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania - riaditeľ školy
      Žiadosť o oslobodenie z hodín telesnej výchovy

      Žiadosť o oslobodenie z druhého cudzieho jazyka