• Voľné miesta na našej škole

  • Voľné pracovné miesto – učiteľ 1. stupňa ZŠ

   V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste.

   Termín: od 01.09.2022-pracovné miesto je obsadzované na dobu určitú.

   Pozícia: učiteľ 1. stupňa ZŠ

   Pracovný úväzok: 100%

   Plat: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe od 915,00 €/mesiac.

   Doplňujúce údaje:

   1. Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce

   2. Kontakt: 056-6435879,0911954394,e-mail: krym@zskrymska.sk

   3. Kategória a podkategória: učiteľ 1. stupňa ZŠ

   4. Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.

   Zoznam požadovaných dokladov:

   - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

   - profesijný životopis

   - kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

   - potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

   - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15a zákona č. 138/2019 Z. z.

     o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

     a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

   - súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o 

     ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   - Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

     Prax vítaná.

   Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača. Svoje žiadosti posielajte poštou alebo na email: krym@zskrymska.sk

   Pracovná ponuka platí do 24.06.2022.

    

   Voľné pracovné miesto – učiteľ geografie a náboženskej výchovy

   V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste.

   Termín: od 01.09.2022-pracovné miesto je obsadzované na dobu určitú.

   Pozícia: učiteľ geografie a náboženskej výchovy

   Pracovný úväzok: 100%

   Plat: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe od 915,00 €/mesiac.

   Doplňujúce údaje:

   1. Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce

   2. Kontakt: 056-6435879,0911954394,e-mail: krym@zskrymska.sk

   3. Kategória a podkategória: učiteľ 2. stupňa ZŠ

   4. Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, aprobácia geografia a náboženská výchova.

   Zoznam požadovaných dokladov:

   - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

   - profesijný životopis

   - kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

   - potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

   - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15a zákona č. 138/2019 Z. z.

     o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

     a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

   - súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o 

     ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   - Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

     Prax vítaná.

   Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača. Svoje žiadosti posielajte poštou alebo na email: krym@zskrymska.sk

   Pracovná ponuka platí do 24.06.2022.