• Informácie k zápisu do 1. ročníka ZŠ

     •  

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo usmernenie týkajúce sa zápisu žiakov do budúcoročného 1. ročníka ZŠ.

      Milí rodičia budúcoročných prvákov, 

      na základe aktuálnej situácie šírenia koronavírusu sa zápis do 1. ročníka posúva na termín od 15. apríla do 30. apríla bez osobnej účasti detí.

      Z uvedeného dôvodu zápis do 1. ročníka bude prebiehať  formou  elektronickej prihlášky - tu, ktorú je možné vyplniť v termíne od 27.03.2020 - 30.4.2020. Jej vyplnením urýchlite administráciu, ktorá je potrebná pri zápise.

      /Prosím vyplniť všetky políčka, vrátane voliteľného predmetu – etická výchova alebo náboženská výchova (vybrať rímskokatolícke, gréckokatolícke, pravoslávne, reformované), cudzieho jazyka, pri elektronickej schránke vyplniť – ak máte, napísať číslo, ak nie, napísať nemám/

      "Pred odoslaním prihlášky si, prosím, pozorne prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle článku 13 nariadenia GDPR, ktoré Vám je plne k dispozícií na www.osobnyudaj.sk/informovanie."

      Tí, ktorí z rôznych dôvodov nemôžete vypísať online prihlášku, máte možnosť prísť na zápis do školy a nahlásiť údaje dieťaťa priamo na vedení školy v pondelok, stredu a piatok v čase od 14,00 hod. do 17,00 hod.

      Na zápis je potrebné doniesť:

      • občiansky preukaz,
      • rodný list dieťaťa,
      • ak je dieťa zverené súdom do výchovy len jedného z rodičov, je potrebné aj rozhodnutie súdu.

      Opätovne musíte zapísať aj detí, ktoré mali odklad plnenia povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2019/2020.

       

      Zapísať  musíte aj dieťa, ktoré bude mať odklad školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021.

       

      V prípade akýchkoľvek otázok a informácií kontaktujte riaditeľku školy na mail: krym@zskrymmi.edu.sk alebo na t. č. 0911 954 394.

       

       

      Mgr. Katarína Novotná

      riaditeľka školy

       

     • Čitateľský oriešok - víťazi hlasovania

     • V  internom hlasovaní  ZŠ Krymská o NAJ výtvarnú prácu k súťaži Čitateľský oriešok 6,  sa z pätnástich finalistov našej školy umiestnili na prvých priečkach ( s najvyšším počtom lajkov ) títo žiaci: 

      1. Capuličová Hana

      2. Helemiková Zoe

      3. Bercík Branko

      4. Kotraba Lucas

      Víťazom srdečne blahoželáme. Po návrate do školských lavíc ich čaká zaslúžená odmena. Všetkým hlasujúcim  za podporu našich žiakov ĎAKUJEME.

     • Oznam MŠVVaŠ SR


     • Rozhodnutie ministra o prijímacom konaní na SŠ:

      ROZHODNUTIE


      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

      1. mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,
      2. prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať;
      3. riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020;
      4. riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020;
      5. prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania;
      6. prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020,
      7. prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl,
      8. ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.


     • OZNAM

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia žiakov alebo zamestnancov škôl na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia COVID-19 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach do odvolania.

      Zároveň minister školstva ruší vykonanie testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl v školskom roku 2019/2020.

                                                                                                                                                                     

      Mgr. Katarína Novotná

      riaditeľka školy

     • ŠKOLA - ONLINE

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

       

      Veríme,  že Vám všetkým slúži pevné zdravie a sedíte v pohodlí doma. 

      Dovolili sme si pre vás pripraviť, všetkým prístupnú formu elektronického vzdelávania prostredníctvom školského portálu EduPage.
       

      Postup ako sa dostať k úlohám, po prihlásení sa na stránku, nájdete v obrázkovej prílohe.

      Ak potrebujete prístup k portálu napíšte na mikulickova@zskrymska.sk  

       

      Tešíme sa na Váš návrat do školských lavíc.

     • OZNAM

     •  

      Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu sa v dôsledku šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období :

      od 16. marca do 27. marca 2020 vrátane. 

       

      Mgr. Katarína Novotná 

      riaditeľka školy 

     • CVČ a krúžková činnosť - OZNAM

     • Na základe opatrení vydaných Ministerstvom školstva SR, ktoré sa týkajú mimoriadnej situácie spojenej s výskytom ochorenia COVID-19 sa riaditeľka školy rozhodla  zrušiť popoludňajšiu činnosť krúžkov a jednotlivých oddelení centra voľného času.

                                                                                                                                        Mgr. Katarína NOVOTNÁ        

                                                                                                                                              riaditeľka školy

     • USMERNENIE K ŠÍRENIU KORONAVÍRUSU - OZNAM

     •  

      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia. V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav. V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

      · ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

      · v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,

      · v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,

      · v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.

      Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      · pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

      · pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

      · vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia. Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva.

     • Slávnostný zápis

     • Budúcich prvákov a ich rodičov srdečne pozývame na slávnostný zápis v sobotu 4.4.2020 od 9:00 do 12:00 hod. spojený s prehliadkou školy a zábavnými aktivitami.

     • Zápis do 1. ročníka

     • Zapísať dieťa do 1. ročníka môžete od 01.04.2020  do 30.04.2020 v čase:  

      od 7:15 do 15:30 hod. na vedení školy.

      K zápisu je potrebné doniesť občiansky preukaz oboch rodičov a rodný list žiaka.

      Ponúkame Vám možnosť vyplniť elektronickú prihlášku k zápisu v pokoji svojho domova – stačí vyplniť, vytlačíme v škole.