• Usmernenie MŠ - klasifikácia a hodnotenie žiakov

     • Vážení rodičia, milí žiaci.


      Na základe usmernenia ministerstva TU týmto oznamujem, že priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania na školách nerealizuje formou klasifikácie. Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby a motivačný charakter. Pri priebežnom hodnotení sa snažíme mať individuálny prístup ku každému žiakovi, zohľadňujeme vekové a individuálne osobitosti žiaka, jeho psychickú i fyzickú disponovanosť.


      V čase prerušeného vyučovania nie je možné naplniť ciele niektorých predmetov kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou, a preto sa tieto predmety neklasifikujú, aj keď pôvodne boli klasifikované.


      V čase prerušenia vyučovania nebudú klasifikované tieto predmety:

      • Hudobná výchova
      • Výtvarná výchova
      • Telesná a športová výchova
      • Etická/Náboženská výchova
      • Pracovné vyučovanie
      • Technika

      Na koncoročnom vysvedčení bude v uvedených predmetoch slovo absolvoval/a.

      Pri  ostatných predmetoch bude hodnotenie na konci roka prerokované v pedagogickej rade nasledovne:

      • 1. ročníku – priebežné aj záverečné hodnotenie bude realizované formou slovného hodnotenia


      • 2. – 9. ročníku bude záverečné hodnotenie buď klasifikáciou (známky) alebo iba slovné hodnotenie. Rozhodne sa o tom po prerokovaní v pedagogickej rade.
      • Vo výnimočných prípadoch  je možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.


      • Žiaci druhého stupňa, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.      Mgr. Katarína Novotná

            riaditeľka školy

     • Svetový deň grafiky - dizajnu 2020

     • 27.4.2020 pripomína sa od roku 1995 a je určený na deň založenia Medzinárodnej rady organizácií grafického dizajnu (ICOGRADA) v roku 1963. Deň je venovaný oslave grafického dizajnu, ktorého dôležitosť je potrebné zvýrazniť a propagovať. Aj naši žiaci svojimi prácami prispeli k zdôrazneniu úlohy grafických prostriedkov v živote jednotlivca i celej spoločnosti, ktoré majú vplyv na chovanie jednotlivca, ľudské vzťahy a formovanie života. Príspevky grafiky možno badať v ekonomickej, kultúrnej a sociálnej sfére života ľudí.

      Ďakujeme žiakom 6.A, 6.B a 8.B že sa kompozične vyjadrili vrámci elektronických hodín výtvarvej výchovy..

      Do galérie Svetový deň grafiky - dizajnu 2020 boli pridané fotografie.

      Ing. Mgr. Henrieta Mikuličková