• OZNAM PRE RODIČOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV

     •  

      • prevádzka školy bude otvorená v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod.,
      • škola bude zabezpečovať prevádzku 1. až 5. ročníka základnej školy,  školského klubu detí a stravovanie v školskej jedálni,
      • príchod žiakov do školy bude v čase od 7.00 hod. do 7.45 hod.,
      • žiaci 1. – 3. roč. vchádzajú do budovy školy cez bočný vchod,
      • žiaci 4. – 5. roč. vchádzajú do budovy školy cez hlavný vchod,
      • vyučovanie začne o 7.45 hod.,
      • pre žiakov 1. až 4. ročníka, ktorí nenavštevujú ŠKD vyučovanie končí o 11.00hod.
      • pre žiakov 5. ročníka končí vyučovanie 12.20 hod.,
      • možnosť vyberania žiaka zo školského klubu bude hneď po naobedovaní žiakov alebo v čase od 15.00 hod. do 16.00 hod.,  bočným vchodom po telefonickom kontakte s vychovávateľkou, /rodič nemôže vstupovať do budovy školy/, telefonický kontakt bude zverejnený na vstupných dverách bočného vchodu,
      • školský bufet bude počas prevádzky školy z hygienických dôvodov zatvorený,
      • ak  žiaci prichádzajú do školy a odchádzajú zo školy v sprievode, musí to byť len osoba, ktorá so žiakom žije v spoločnej domácnosti,
      • z hygienicko-epidemiologických dôvodov nie je možné zabezpečiť ŠKD pre žiakov 5. ročníka,
      • žiaci budú absolvovať každodenný ranný zdravotný filter ranné meranie teploty žiakov každej skupiny pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej školy,
      • výchovno-vzdelávaciu činnosť budú zabezpečovať pedagogickí zamestnanci v súlade s pripraveným rozvrhom hodín a pri dodržiavaní prísnych hygienických predpisov,

       

      RODIČ - ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA:

      • ZZ zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • ZZ zabezpečí pre svoje dieťa pri prvom nástupe do školy:
      1. hygienické vrecúško /plastový pohár, toaletný papier/, prezuvky
      2. písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. To isté písomné vyhlásenie predkladá ZZ po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni. Tí rodičia, ktorí majú v uvedených ročníkoch viac detí, žiadame, vyplniť vyhlásenie za každé dieťa.

      Písomné vyhlásenie si môžete vyplniť v pohodlí domova, alebo Vám bude k dispozícií pri prvom nástupe žiaka do školy.

       

      • ZZ žiaka zabezpečí pre svoje dieťa každý deň:
      1. dve ochranné rúška,
      2. jednorazové vreckovky.
      • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy,
      • povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       

      ŽIAK:

       

      • v triede si odloží rezervné rúško do aktovky (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška),
      • ruky si odchádza umyť bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienickými nariadeniami,
      • nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

       

      STRAVOVANIE:

      • školské stravovanie bude zachované v bežnej podobe za prísnych hygienických podmienok.

      Časový harmonogram výdaja jedál v školskej jedálni:

      • 1. ročník od 11.10 hod. 11.30 hod.,
      • 2. ročník od 11.30 hod. 11.50 hod.,
      • 3. ročník od 11.50 hod. 12.10 hod.,
      • 4. ročník od 12.10 hod. 12.30 hod.,
      • 5. ročník od 12.30 hod. 12.50 hod.

       

       

      V prípade potreby kontaktujte vedenie školy na t.č.  0911 954 394

      Vyhlásenie zákonného zástupcu nájdete TU

       

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

       

      Základná škola, Krymská 5, Michalovce je pripravená opätovne otvoriť svoje brány pre žiakov 1. - 5. ročníka od pondelka 1. júna 2020 rešpektujúc plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

       

      Úplné znenie Organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roka 2019/2020 nájdete tu a vyhlásenie pre zákonného zástupcu nájdete tu.

       

      Detaily platné pre nástup žiakov do školy Vám sprostredkujeme prostredníctvom web stránky školy a EduPage správ v priebehu budúceho týždňa /25.5. - 28.5.2020/.

      Prosím, sledujte tieto oznamy.

       

      Ďakujem za spoluprácu!

         Mgr. Katarína Novotná

        riaditeľka školy    

       

     • Unicef - program Škola priateľská k deťom a zbierka MODRÉHO GOMBIKA 

     • Tento ročník programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM a celý priebeh školského roka ovplyvnila pandémia COVID-19. Tento rok sa nám žiaľ nepodarí zrealizovať našu každoročnú zbierku MODRÝ GOMBÍK. Pripájame výzvu, ktorej cieľom je pomoc deťom v krajinách, v ktorých zúria vojny a pustošia ich živelné katastrofy - a navyše sú oni a ich rodiny ohrozené pandémiou COVID-19. Pomôcť môžete TU.

      Situácia na Slovensku počas epidémie COVID-19 je veľmi podobná akejkoľvek humanitárnej kríze vo svete. Vyučovanie na diaľku je často súčasťou pomoci deťom v krajinách s prebiehajúcimi humanitárnymi krízami a UNICEF sa na organizácii týchto aktivít vo svete veľmi intenzívne podieľa.