• Oznam pre rodičov a žiakov

     • Vážení rodičia, milí žiaci dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň od 01.02. do 05.02.2020 na 1. aj 2. stupni. Ďalšie pokyny vydáme podľa usmernenia MŠVVsŠ.
      Naďalej je otvorený školský klub detí v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod. V školskom klube sa deti v dopoludňajších hodinách vzdelávajú podľa rozvrhu hodín. 

      vedenie školy

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      chceme Vás upozorniť, že v rámci celoslovenského skríningu máte možnosť testovať sa aj na našej škole v dňoch 23.01. a 24.01.2021 /sobota, nedeľa/, v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. Posledný odber bude vykonaný 17:30 hod

     • Okresné kolo - Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 13.1.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž prebiehala v online priestore na platforme Edupage. V kategórii  1A sa naša žiačka Michelle Majerová z V.B umiestnila na peknom šiestom mieste a Martin Macko z IX.A bol tiež úspešným riešiteľom a umiestnil sa na dvanástom mieste .

      Za peknú reprezentáciu našej školy ďakujeme. 

     • OZNAM – DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE POKRAČUJE !!!

     • Vážení rodičia, milí žiaci aj v budúcom týždni od 18.01.2021 do 22.01.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní na 1. aj 2. stupni základnej školy.

      Naďalej je otvorený školský klub pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Pri  nástupe žiaka do školského klubu je potrebné doložiť potvrdenie od zamestnávateľa. V prípade záujmu nástupu do školského klubu kontaktujte svojich triednych učiteľov.

                                                                                                                            vedenie školy

     • Opäť medzi ocenenými!

     • V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutočnila celoslovenská súťaž „Vedci – superhrdinovia všetkých dní“. V tejto súťaži naša žiačka 6. A triedy Patrícia Skurková svojou výtvarnou prácou získala v 1. kategórii 3. miesto. Žiačke bola cena odovzdaná priamo zástupcami Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky.

       Paťke k úspechom srdečne gratulujeme !!!

      Pani učiteľke PaedDr. Eve Remákovej ďakujeme za ochotu a odborný dohľad.

       

       

       

     • Európsky týždeň boja proti drogám

     • V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám sa uskutočnilo krajské kolo výtvarnej súťaže – v počítačovej grafike „Droga ti zoberie všetko“. V tejto súťaži náš žiak 6. A triedy Michal Serdy získal v 1. kategórii 1. miesto.

       

      Miškovi srdečne gratulujeme !!!

      Pani učiteľke PaedDr. Eve Remákovej ďakujeme za ochotu a odborný dohľad.

     • Úspech v projekte „Čítame radi“

     • V mesiaci december Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“.

      Naša škola sa do tohto projektu zapojila a patrí medzi školy, ktorým sa podarilo získať finančnú podporu v maximálnej výške 800 Eur.

      Tieto finančné prostriedky využijeme na zakúpenie kníh do školskej knižnice a čitateľského kútika. Podporíme tak lásku ku knihám a čitateľskú gramotnosť našich žiakov.

     • OZNAM O NÁVRATE ŽIAKOV DO ŠKOLY

     • Vážení rodičia,

      • od 11.01.2021 bude vyučovanie na našej škole prebiehať dištančným spôsobom výučby na 1. aj 2. stupni,
      • od 18.01.2021 by sa mohol obnoviť vyučovací proces pre 1. stupeň ZŠ za priaznivých epidemiologických podmienok,
      • v tomto čase môže rodič ospravedlniť dieťa na 1. stupni na 5 vyučovacích dní po sebe, v prípade potreby, tak môže ostať žiak doma do ukončenia lockdownu,
      • 2. stupeň pokračuje vo vzdelávaní dištančnou formou do 24.01.2021,
      • po ukončení lockdownu by mali všetci žiaci prejsť na prezenčnú formu vzdelávania,
      • testovanie zákonných zástupcov, zamestnancov a žiakov v termíne 07. - 09.01.2021 sa neuskutoční.

      Bližšie informácie budeme aktualizovať na stránke školy a prostredníctvom aplikácie Edupage priebežne.

      Podrobnejšie informácie sú zverejnené  na stránke www.minedu.sk