• !!!NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKOLY!!!

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Michalovce sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa od 02.03.2021 /utorok/.

       

      PODMIENKY NÁSTUPU:

      • na prezenčné vyučovanie môže nastúpiť len žiak 1. stupňa, ktorého jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti má negatívny test na Covid-19 alebo si uplatňuje výnimku,
      • pred nástupom do školy je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie,
      • žiaci 1. stupňa, ktorí dosiahli vek 10 rokov sa NEMUSIA TESTOVAŤ,
      • žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania,
      • prevádzka školského klubu bude zabezpečená od 6.30 hod. do 16.30 hod, v prevádzke bude aj školská jedáleň,
      • náboženstvo a etická výchova sa budú vyučovať iba dištančne.

       

      Školská dochádzka:

      V prípade ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie, a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh,
      3. ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky,
      4. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného predmetu.

       

      Tešíme sa na Vás :)

                                                                          vedenie školy

     • !!! POZOR ZMENA NÁVRATU ŽIAKOV DO ŠKÔL !!!

     • Vážení  rodičia, krízový štáb mesta Michalovce dňa 06.02.2021 /sobota/ rozhodol  vzhľadom na nepriaznivú  epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19 NEOBNOVIŤ  vyučovací proces prezenčnou  formou  pre  žiakov 1. stupňa do 19.02.2021 vrátane.

      • školský klub detí pokračuje pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje  výkon práce z domu,
      • prevádzka školského klubu je v čase od 7:00 do 15:30 hod.,
      • v prevádzke je aj školská jedáleň,
      • pred nástupom žiaka do školského klubu je potrebné odovzdať vyhlásenie zákonného zástupcu TU / k dispozícii bude aj pri rannom odovzdávaní žiakov do školského klubu/.

      Verím, že túto neľahkú situáciu spoločnými silami a vzájomným porozumením zvládneme.

                             

                                                                                                    

                                                                                                    Mgr. Katarína Novotná

                                                                                                        riaditeľka školy

     • Matematická olympiáda - okresné kolo - 70. ročník

     • Dňa 27.1.2021 sa uskutočnil 70. ročník okresného kola Matematickej olympiády v kategóriách Z5 a Z9. Súťaž prebiehala online.

      Našu školu v kat. Z5 úspešne reprezentovali títo žiaci:

      Štefan Paľo V.A - 3. miesto

      Dávid Eštok V.B - 6. miesto

      Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.