• Verejná zbierka Biela pastelka 2021

      Dňa 24.9.2021 sa na našej škole uskutoční verejná zbierka Biela pastelka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepší životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Biela pastelka je symbolom sveta nevidiacich a príležitosťou prejaviť ľudskú ušľachtilosť a solidaritu. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

      Príspevok je dobrovoľný, kto však prispeje sumou 1 €, dostane BIELU PASTELKU.

      Aj vďaka vám sa mnohým ľuďom otvorí nová kapitola samostatného a radostnejšieho života... Ďakujeme!

     • OZNAM - ČLENSKÉ POPLATKY RZ

      Vážení rodičia a priatelia školy. Združenie rodičov pri Základnej škole Krymská 5, Michalovce si na stretnutí triednych dôverníkov dňa 13. 9. 2021 odsúhlasilo členské poplatky na školský rok 2021/2022:

      1. dieťa – 12 EUR

      2. dieťa – 9 EUR

      3. a 4. dieťa – 0 EUR

      Polosiroty – 5 EUR

      Tieto dobrovoľné finančné príspevky môžete uhradiť na číslo účtu: SK30 0900 0000 0051 6767 5336 alebo v hotovosti triednemu dôverníkovi do 15.10. 2021. V prípade platby cez internetbanking uveďte v poznámke meno, priezvisko a triedu dieťaťa.

     • OZNAM

      Vážení rodičia,

      dňa 16.09.2021 volebná komisia vyhodnotila výsledky a priebeh volieb do Rady školy pri Základnej škole Krymská 5, Michalovce za zákonných zástupcov žiakov školy. Z predloženej zápisnice vyplýva NEPLATNOSŤ VOLIEB v prvom kole, pretože sa volieb nezúčastnila potrebná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.

      Na základe týchto skutočností riaditeľka školy vyhlasuje OPAKOVANÚ VOĽBU do Rady školy pri Základnej škole Krymská 5, Michalovce za zákonných zástupcov žiakov školy na 22.09.2021 /streda/ od 14:30 do 16:00 hod.

      Mgr. Katarína Novotná

      riaditeľka školy

      OZNÁMENIE O KONANÍ DRUHÉHO KOLA VOLIEB DO RADY ŠKOLY​​​​​​​

     • DÔLEŽITÝ OZNAM – DOMÁCE SAMOTESTOVANIA – DOHLASOVANIU ZÁUJMU

      Vážení rodičia, tí z Vás, ktorí máte ešte záujem o domáce antigenové samotesty a nestihli ste sa prihlásiť v 1. kole zisťovania záujmu, môžete hlasovať cez aplikáciu Edupage do 16.09.2021 /štvrtok/ do 20:00 hod.

      !!! POZOR: Akceptované budú len žiadosti tých zákonných zástupcov, ktorí sa nestihli prihlásiť v 1. kole !!! Toto zisťovanie má zatiaľ len informatívny charakter.

     • KANDIDÁTI DO RADY ŠKOLY

      Títo kandidáti vyjadrili súhlas so svojou kandidatúrou za člena Rady školy v zmysle vyhlášky 291/2004 Z.z. a štatútu Rady školy. Príďte ich podporiť svojim hlasom vo štvrtok 16.09.2021 od 15.00 hod. do 17.00 hod.

      1. Bereš Miroslav, Ing.          2. B

      2. Helemiková Adriana         4.A, 8. A

      3. Jacečko Adrián, Ing.         5. B, 9. B

      4. Kokošová Svetlana           7. A

      5. Kovaliková Lucia              5. B, 9.B

      6. Miglecová Zlatica              2. B

                                                                

                                                                                                                                               vedenie školy

     • DÔLEŽITÝ OZNAM

      Vážení rodičia,

      dňa 16.09.2021 (štvrtok) od 15:00 – 17:00 hod. sa uskutoční odovzdávanie Ag samotestov – 5 ks na žiaka pre tých rodičov, ktorí prejavili záujem testovať svoje dieťa. Je dôležité dodržať čas a termín odovzdávania testov !!!

      Zároveň sa uskutoční aj voľba do Rady školy. Na základe zisteného záujmu bude zostavená kandidátna listina, podľa ktorej bude prebiehať tajné hlasovanie zákonných zástupcov. Platný hlasovací lístok bude ten, na ktorom bude označený určený alebo nižší počet kandidátov. Štyria zákonní zástupcovia, ktorí získajú najvyšší počet hlasov budú pracovať vo funkčnom období 2021 – 2025 v Rade školy. Voľba do Rady školy bude platná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka školy vyhlási opakovanú voľbu, v ktorej sa nadpolovičná väčšina oprávnených voličov nevyžaduje.

     • Rodičovské združenie - OZNAM

      Vážení rodičia, 

      pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční prezenčnou formou v jednotlivých triedach dňa 13.9.2021 (pondelok) o 16.00 hod. Vzhľadom k danej epidemiologickej situácii musíme rešpektovať dané pravidlá:

      1. V škole je potrebné odovzdať triednym učiteľom vypísané a podpísané „Vyhlásenie o bezpríznakovosti pre návštevníka“ (tlačivo si stiahnete TU alebo vyžiadate u triedneho učiteľa).
      2. Všetci prítomní rodičia musia mať rúško alebo inú ochranu nosa a úst a pred vstupom do budovy školy dezinfikovať ruky.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

      Tlačivo: Vyhlásenie o bezpríznakovosti pre návštevníka

     • OZNAM - VOĽBY RADY ŠKOLY

      Vážení rodičia,

      Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

      Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení.

     • HANDBALLČEK

      Milí rodičia, predstavujeme Vám nový športový krúžok handballček“, ktorý sa rozbieha od septembra na Základnej škole Krymská 5 v Michalovciach. Handballček je určený pre žiačky a žiakov 2.- 4. ročníka, v ktorom sa budeme zameriavať na pohybovú všestrannosť (atletika, gymnastika a úpolové cvičenia) a kolektívnu hru – minihádzaná. Hádzaná má na našej škole dlhoročnú tradíciu. Zapája sa do viacerých školských súťaží a žiaci môžu pokračovať v mestských športových kluboch. Na škole vyrástlo viacero slovenských reprezentantov a v tejto tradícií chceme pokračovať aj naďalej.

      Hlavným cieľom je vytvoriť deťom pozitívny vzťah k športu, budovať ducha fair play, rešpektovať súpera a vytvárať nové priateľstva.

      Viac informácií získate u trénera Drahuša Ondo Eštoka na tel. čísle: 0949 611 550.

      Poplatok: 1 € / mesačne.

      Tréning: 2krát v týždni (streda, piatok).

     • OZNAM OD VEDÚCEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

      Vážení rodičia,
      1.8.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.
      Končí sa plošné poskytovanie dotácií na stravu detí v ZŠ.

      Dotácia bude poskytovaná na dieťa, ktoré:

      a) navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič predloží potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,