• Výstava jesennej tvorivosti - pozvánka a súťaž

     • Jeseň už naplno ukazuje svoje farby, dary, plody....celú svoju krásu. To je ideálny čas pre tvorivé duše, opäť sa zapojiť do našej ,,Výstavy jesennej tvorivosti". 

      Milí žiaci, rodičia, pedagógovia a priatelia školy... Zbierajte zaujímavé plody, zdobte tekvice, drevo, šišky, či gaštany. Svoje výtvory a plody jesene doneste 11.10. - 12.10.2021 do školy.

      Pozor, tento rok súťažíme o najoriginálnejšie zdobenú, či vyrezávanú tekvicu. ,,NAJ" tekvicu vyhodnotíte vy, žiaci a rodičia, prostredníctvom EduPage hlasovania. Ocenení sa môžu tešiť na zaujímavé odmeny.  

      Veríme, že aj tento rok spolu vytvoríme výnimočnú výstavu v prírodnej záhrade.

     • Zdravé zúbky

     • Dňa 23.09.2021 pre žiakov 2. ročníka pripravili študenti Strednej zdravotníckej školy akciu pod názvom Zdravé zúbky.

      Žiakov hravou formou oboznámili s tým, ako sa starať o svoje zúbky, aby predišli tvorbe zubného kazu.

      Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so SZŠ.

     • Zásady prvej pomoci

     • V rámci spolupráce s mládežou Slovenského červeného kríža, Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach sa dňa 22.09.2021 v našej škole uskutočnil kurz prvej pomoci pre žiakov 5. ročníka.

      Praktické aktivity boli zamerané na poskytovanie prvej pomoci pri zlyhaní životne dôležitých funkcií, prvú pomoc pri krvácaní a používaní obväzovej techniky, tiež na prvú pomoc pri zlomeninách. Žiaci si precvičili poskytovanie prvej pomoci na figurínach, ale aj na sebe samých.

      Táto spolupráca so SZŠ bude pokračovať aj v tomto školskom roku.

     • OZNAM PRE RODIČOV - Ďalšie odovzdávanie Ag testov

     • Vážení rodičia,

      dňa 30.09.2021 /štvrtok/ od 15:00 – 16:30 hod. sa uskutoční ďalšie odovzdávanie Ag testov na domáce samotestovanie. Ďalších 5 ks testov si prevezmú aj tí zákonní zástupcovia, ktorí si už 5 ks testov prevzali.  

     • Európsky týždeň mobility 16. - 22. september 2021

     • Európsky týždeň mobility prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Témou tohtoročnej kampane bolo „Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“. Výber tohtoročnej témy vzdáva hold ťažkostiam, ktoré Európa a svet pociťujú počas Covid – 19. Do tejto výzvy sa zapája každoročne aj naša základná škola.

      Žiaci prvého stupňa a žiaci navštevujúci ŠKD organizovali športové popoludnia, tiež turistickú vychádzku spojenú s viacerými kynologickými ukážkami. Najviac sa im páčila kynologická ukážka s hudbou spojená s akrobatickými prvkami. Zároveň žiaci prvého a druhého stupňa kreslili pekné výkresy na tému mobilita.

      Žiaci každej triedy v týchto dňoch chodili do školy peši, kolobežkou alebo kolieskovými korčuľami. Precízne vyhodnotenie ukázalo triedu s najvyššie dosiahnutým percentom mobility. Na prvom stupni sa na prvom mieste so 71 % umiestnila trieda 4.B, na druhom mieste so 67,3 % trieda 2.B a na treťom mieste s 52,2 % 1.A.

      Na druhom stupni sa na prvom mieste s 84 % umiestnila trieda 6.B, na druhom mieste so 74,25 % trieda 8.B a na treťom mieste trieda 6.A so 67 %.

      Triedy, ktoré sa umiestnili na prvých miestach získajú sladkú odmenu v podobe výbornej torty. Veríme, že aj naďalej sa budete zapájať do tejto a do ďalších lákavých aktivít realizovaných našou školou.

      Výhercom srdečne blahoželáme!

     • Výsledky volieb do Rady školy

     • Vážení rodičia,

      v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.  štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej Rady školy pri Základnej škole Krymská 5 Michalovce, riaditeľka školy vyhlásila voľby do Rady školy na nové  funkčné obdobie 2021 -2025.

      Voľby za zákonných zástupcov prebiehali  v dvoch kolách.

      Na základe výsledkov hlasovania sa zástupcami rodičov do Rady školy pri Základnej škole Krymská 5 Michalovce stali:

      Helemiková Adriana

      Jacečko Adrián, Ing.

      Kovaliková Lucia

      Miglecová Zlatica

       

      Pedagogických zamestnancov budú v nasledujúcom funkčnom období na základe výsledkov hlasovania zastupovať v Rade školy pri Základnej škole Krymská 5, Michalovce

      Mgr. Laurinčíková Lenka

      Mgr. Vodhanelová Mária

       

      Nepedagogických zamestnancov bude v Rade školy pri Základnej škole Krymská 5, Michalovce zastupovať:

      Ing. Niznerová Ľuboslava

       

      Zvoleným členom rady školy bude zaslaná pozvánka na ustanovujúce zasadnutie do Rady školy pri Základnej škole Krymská 5, Michalovce.

       

                                                                                                    Mgr. Katarína Novotná

                                                                                                          riaditeľka školy

     • Verejná zbierka Biela pastelka 2021

     • Dňa 24.9.2021 sa na našej škole uskutoční verejná zbierka Biela pastelka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepší životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Biela pastelka je symbolom sveta nevidiacich a príležitosťou prejaviť ľudskú ušľachtilosť a solidaritu. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Príspevok je dobrovoľný, kto však prispeje sumou 1 €, dostane BIELU PASTELKU. Aj vďaka vám sa mnohým ľuďom otvorí nová kapitola samostatného a radostnejšieho života... Ďakujeme!

     • OZNAM - ČLENSKÉ POPLATKY RZ

     • Vážení rodičia a priatelia školy. Združenie rodičov pri Základnej škole Krymská 5, Michalovce si na stretnutí triednych dôverníkov dňa 13. 9. 2021 odsúhlasilo členské poplatky na školský rok 2021/2022:

      1. dieťa – 12 EUR

      2. dieťa – 9 EUR

      3. a 4. dieťa – 0 EUR

      Polosiroty – 5 EUR

      Tieto dobrovoľné finančné príspevky môžete uhradiť na číslo účtu: SK30 0900 0000 0051 6767 5336 alebo v hotovosti triednemu dôverníkovi do 15.10. 2021. V prípade platby cez internetbanking uveďte v poznámke meno, priezvisko a triedu dieťaťa.

      Za každý príspevok, pomoc, nápad Vám ďakujeme!

      výkonný výbor Rodičovského združenia

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      dňa 16.09.2021 volebná komisia vyhodnotila výsledky a priebeh volieb do Rady školy pri Základnej škole Krymská 5, Michalovce za zákonných zástupcov žiakov školy. Z predloženej zápisnice vyplýva NEPLATNOSŤ VOLIEB v prvom kole, pretože sa volieb nezúčastnila potrebná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.

      Na základe týchto skutočností riaditeľka školy vyhlasuje OPAKOVANÚ VOĽBU do Rady školy pri Základnej škole Krymská 5, Michalovce za zákonných zástupcov žiakov školy na 22.09.2021 /streda/ od 14:30 do 16:00 hod.

      Mgr. Katarína Novotná

      riaditeľka školy

      OZNÁMENIE O KONANÍ DRUHÉHO KOLA VOLIEB DO RADY ŠKOLY​​​​​​​

     • DÔLEŽITÝ OZNAM – DOMÁCE SAMOTESTOVANIA – DOHLASOVANIU ZÁUJMU

     • Vážení rodičia, tí z Vás, ktorí máte ešte záujem o domáce antigenové samotesty a nestihli ste sa prihlásiť v 1. kole zisťovania záujmu, môžete hlasovať cez aplikáciu Edupage do 16.09.2021 /štvrtok/ do 20:00 hod.

      !!! POZOR: Akceptované budú len žiadosti tých zákonných zástupcov, ktorí sa nestihli prihlásiť v 1. kole !!! Toto zisťovanie má zatiaľ len informatívny charakter.