• Polročné prázdniny - 4.2.2022

     • Pred nástupom do školy je potrebné odovzdať cez EduPage „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

      V záujme ochrany zdravia žiakov a učiteľov prosíme rodičov, resp. zákonných zástupcov, aby svoje dieťa pred nástupom do školy otestovali domácim antigénovým testom a výsledok oznámili cez EduPage triednemu učiteľovi.

     • ÚSPEŠNÍ V PROJEKTE „SPOLU MÚDREJŠÍ 3“

     • Na základe záujmu učiteľov, žiakov a rodičov sme sa opäť zapojili do výzvy MŠVVaŠ na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“. Boli sme vybratí z podporených žiadateľov „Spolu múdrejší 3“ z iných zdrojov.

      Do projektu sme sa zapojili so zámerom pomôcť žiakom, ktorí zaostávajú s učivom za svojimi spolužiakmi alebo si potrebujú preopakovať učivo, s osvojením ktorého mali výraznejšie ťažkosti. Doučovanie prebieha v popoludňajších hodinách po vyučovaní. Doučujúci si určil predmety, ktoré bude doučovať v malých skupinách 3 až 5 žiakov.

      Trvanie projektu je naplánované MŠVVaŠ od januára do júna 2022. V rámci projektu „Spolu múdrejší 3“ naša škola do doučovania zapája 7 pedagógov a žiakov podľa individuálnej potreby doučovania z prvého a druhého stupňa našej školy.

      Doučovanie prebieha v mimoškolských popoludňajších hodinách, je zamerané na predmety tzv. hlavných vzdelávacích oblastí (jazyk a komunikácia, matematika a informatika, človek a spoločnosť, človek a príroda).

      Týmto spôsobom chceme pomáhať so zmierňovaním dôsledkov pandémie a vynakladať všetky sily na vzdelávanie našich žiakov. Prínosom projektu je aj vzájomné vymieňanie si skúseností z vyučovania medzi jednotlivými doučujúcimi, zdieľanie svojich postrehov, nápadov a vzájomnej motivácie.

     • Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo

     • Dňa 13.1.2022 sa v online priestore uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Na okresnom kole sa zúčastnili víťazi školského kola v kategórii 1A a 1B.

      Kategória 1A

      Michelle Majerová 6.B - 13. miesto

      Kategória 1B

      Nina Jacečková 9.B - 7. miesto, úspešný riešiteľ

      Ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

     • Kto je mojím ochrancom 2021

     • Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže deti ,,Kto je mojím ochrancom“.

      Cieľom súťaže bolo zvyšovanie vedomia a povedomia u detí a mládeže o problematike podpory ochrany deti pred násilím a následne ich vlastné prezentovanie vnímania chápania uvedenej problematiky kreatívnym vyobrazením pomocou kresby a maľby.

      Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže.

      1. kategória

      Simona Paľová - 1. miesto zlaté pásmo

      Alex Gamec - strieborné pásmo

      Karolína Kočanová - strieborné pásmo

      2. kategória

      Tijana Škoričová - 1. miesto bronzové pásmo

      Hana Capuličová - bronzové pásmo

      Víťazom srdečne blahoželáme!

     • Nástup do školy po vianočných prázdninách

     • Nástup do školy po vianočných prázdninách je v pondelok 10. januára 2022.

      Pred nástupom do školy je potrebné odovzdať cez EduPage „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

      V záujme ochrany zdravia žiakov a učiteľov prosíme rodičov, resp. zákonných zástupcov, aby svoje dieťa pred nástupom do školy otestovali domácim antigénovým testom a výsledok oznámili cez EduPage triednemu učiteľovi.

      Pripomíname, že rúška v školách zostávajú naďalej povinné!