• Rodičovské združenie – OZNAM

     • Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, 

      pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v jednotlivých triedach dňa 06.10.2022 (štvrtok) o 16.00 hod. Triedni dôverníci sa stretnú o 15.30 hod. v zborovni školy.

      Žiadame Vás, aby ste cez Edupage – Žiadosti, vyhlásenia - podali Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

     • ZDRAVÉ ZÚBKY

     • Dňa 27.09.2022 pre žiakov 2. ročníka pripravili študenti Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach akciu pod názvom Zdravé zúbky.

      Žiakov hravou formou oboznámili s tým, ako sa starať o svoje zúbky, aby predišli tvorbe zubného kazu.

      Ďakujeme a tešíme sa aj v tomto školskom roku na ďalšiu spoluprácu so SZŠ.

     • Svet dinosaurov - beseda

     • Žiaci 4.A a 4.B triedy sa dnes zúčastnili zaujímavej besedy Svet dinosaurov s Mgr. Dušanom Valentom.

      Pán Valent je vedecký publicista, spisovateľ a lektor, ktorý vyštudoval geológiu a paleontológiu na Prírodovedeckej univerzite v Bratislave.

      Napísal mnoho zaujímavých kníh napr. Odhaľ a spoznaj dinosaury, 77 záhad, na ktoré poznáme odpoveď apod.

      Našim žiakom pútavou formou odovzdal zaujímavé informácie o živote dinosaurov, o ich vzniku a spôsobe života. Žiaci odchádzali spokojní a s novými poznatkami.

     • Súťaž - O najkrajšiu tekvicu a jesennú dekoráciu

     • Milí rodičia a žiaci,

      aj tento rok sme pre Vás pripravili súťaž s názvom O najkrajšiu tekvicu a jesennú dekoráciu. Od 3. do 4. októbra 2022 bude prebiehať zber tekvíc a jesenných dekorácií. Svoje výtvory môžete nosiť pani učiteľke Mgr. Berezňanivovej, ako aj pani učiteľke Mgr. Puškárovej. Vaše výtvory budú odfotené a zverejnené na facebookovej stránke školy. Dňa 9. októbra o 19.00 bude hlasovanie ukončené. Odmena Vás neminie! Tešíme sa na Vašu účasť.

     • Európsky deň jazykov

     • Dňa 26.9. si v celej Európe pripomíname jazykovú kultúrnosť a rozmanitosť. EÚ má 24 úradných a prac. jazykov. Tento deň si školy každoročne pripomínajú rozličnými aktivitami. Takto vyzeral EDJ u nás.

     • Dopravná výchova v 5.A a 5.B

     • Dňa 19.9.2022 sa v priestoroch našej školy uskutočnila prednáška s pánom Mgr. Stanislavom Bamburákom, inšpektorom a preventistom. Prednáška bola o základných pravidlách správania sa na ceste. Je nesmierne dôležité, aby sme vedeli ako sa majú na ceste správať cyklisti a chodci. Vyzdvihli by sme nevyhnutnosť reflexných prvkov, ktoré nám môžu zachrániť život. Ďakujeme za zaujímavú hodinu a tešíme sa na ďalšie stretnutie. 

     • Oznam pre rodičov detí navštevujúcich Školský klub detí

     • Informácie o poplatku za Školský klub detí na školský rok 2022/2023

      V súlade s ods. 6 § 114 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa vzdelávanie v školských kluboch detí uskutočňuje za čiastočnú úhradu..

      Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských kluboch detí pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Michalovce je mesačný príspevok 10,00 €.

      Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

      Príspevok sa bude uhrádzať bankovým prevodom  alebo poštovou  poukážkou na účet školy.

      Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt v ŠKD a boli využité všetky dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne riaditeľka školy o vyradení dieťaťa z ŠKD.

      Príspevok sa uhrádza iba počas školského roka.

      Príjmový účet školy:

      IBAN  SK59 7500 0000 0040 2830 7619

      Variabilný symbol:

      Mesiac a rok, za ktorý prichádza platba    napr. 092022

      Poznámka pre príjemcu:

      Meno a priezvisko dieťaťa + trieda        napr. Lea Malá, II.A

      Príspevok v ŠKD sa neuhrádza, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, do 10. dňa v mesiaci.

     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • Milí rodičia a žiaci,

      dnes sme oficiálne otvorili školský rok 2022/2023. Všetkým žiakom prajeme veľa síl a chuti do učenia. Tento rok sa s nami bude učiť aj výnimočný žiak, Krymkáčik. Páčil sa vám?

      Strom priateľstva je v našej škole symbolom dobrých vzťahov a súdržnosti medzi žiakmi. Prváci dnes spoločne zasadili svoj prvý strom.

     • OZNAM O DOTÁCIÍ NA STRAVU V ŠJ A NA ŠKOLSKÉ POMȎCKY

     • Ak chcú zákonní zástupcovia zľavu na obedy alebo školské pomôcky pre žiakov od 1. septembra 2022, musia doniesť najneskôr do 7. septembra 2022 triednemu učiteľovi potvrdenie o hmotnej núdzi alebo čestné vyhlásenie, že nepoberajú daňový bonus.

      Dotácia na stravu bude poskytovaná na dieťa, ktoré:

      a) navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič predloží potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

      b) navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – rodič predloží potvrdenie, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima,

      c) navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov) – rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti – čestné vyhlásenie