• OZNAM - ČLENSKÉ POPLATKY RZ

     • Vážení rodičia a priatelia školy. Združenie rodičov pri Základnej škole Krymská 5, Michalovce si na stretnutí triednych dôverníkov dňa 13. 9. 2021 odsúhlasilo členské poplatky na školský rok 2021/2022:

      1. dieťa – 12 EUR

      2. dieťa – 9 EUR

      3. a 4. dieťa – 0 EUR

      Polosiroty – 5 EUR

      Tieto dobrovoľné finančné príspevky môžete uhradiť na číslo účtu: SK30 0900 0000 0051 6767 5336 alebo v hotovosti triednemu dôverníkovi do 15.10. 2021. V prípade platby cez internetbanking uveďte v poznámke meno, priezvisko a triedu dieťaťa.

      Za každý príspevok, pomoc, nápad Vám ďakujeme!

      výkonný výbor Rodičovského združenia

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      dňa 16.09.2021 volebná komisia vyhodnotila výsledky a priebeh volieb do Rady školy pri Základnej škole Krymská 5, Michalovce za zákonných zástupcov žiakov školy. Z predloženej zápisnice vyplýva NEPLATNOSŤ VOLIEB v prvom kole, pretože sa volieb nezúčastnila potrebná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.

      Na základe týchto skutočností riaditeľka školy vyhlasuje OPAKOVANÚ VOĽBU do Rady školy pri Základnej škole Krymská 5, Michalovce za zákonných zástupcov žiakov školy na 22.09.2021 /streda/ od 14:30 do 16:00 hod.

      Mgr. Katarína Novotná

      riaditeľka školy

      OZNÁMENIE O KONANÍ DRUHÉHO KOLA VOLIEB DO RADY ŠKOLY​​​​​​​

     • DÔLEŽITÝ OZNAM – DOMÁCE SAMOTESTOVANIA – DOHLASOVANIU ZÁUJMU

     • Vážení rodičia, tí z Vás, ktorí máte ešte záujem o domáce antigenové samotesty a nestihli ste sa prihlásiť v 1. kole zisťovania záujmu, môžete hlasovať cez aplikáciu Edupage do 16.09.2021 /štvrtok/ do 20:00 hod.

      !!! POZOR: Akceptované budú len žiadosti tých zákonných zástupcov, ktorí sa nestihli prihlásiť v 1. kole !!! Toto zisťovanie má zatiaľ len informatívny charakter.

     • KANDIDÁTI DO RADY ŠKOLY

     • Títo kandidáti vyjadrili súhlas so svojou kandidatúrou za člena Rady školy v zmysle vyhlášky 291/2004 Z.z. a štatútu Rady školy. Príďte ich podporiť svojim hlasom vo štvrtok 16.09.2021 od 15.00 hod. do 17.00 hod.

      1. Bereš Miroslav, Ing.          2. B

      2. Helemiková Adriana         4.A, 8. A

      3. Jacečko Adrián, Ing.         5. B, 9. B

      4. Kokošová Svetlana           7. A

      5. Kovaliková Lucia              5. B, 9.B

      6. Miglecová Zlatica              2. B

                                                                

                                                                                                                                               vedenie školy

     • DÔLEŽITÝ OZNAM

     • Vážení rodičia,

      dňa 16.09.2021 (štvrtok) od 15:00 – 17:00 hod. sa uskutoční odovzdávanie Ag samotestov – 5 ks na žiaka pre tých rodičov, ktorí prejavili záujem testovať svoje dieťa. Je dôležité dodržať čas a termín odovzdávania testov !!!

      Zároveň sa uskutoční aj  voľba do Rady školy. Na základe zisteného záujmu bude zostavená kandidátna listina, podľa ktorej bude prebiehať tajné hlasovanie zákonných zástupcov. Platný hlasovací lístok bude ten, na ktorom bude označený určený alebo nižší počet kandidátov. Štyria zákonní zástupcovia, ktorí získajú najvyšší počet hlasov budú pracovať vo funkčnom období 2021 – 2025 v Rade školy. Voľba do Rady školy bude platná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka školy vyhlási opakovanú voľbu, v ktorej sa nadpolovičná väčšina oprávnených voličov nevyžaduje.

      !!!  Z dôvodu, aby sa predchádzalo šíreniu ochorenia Covid-19 žiadame rodičov, aby si každý priniesol svoje pero !!!


      Mgr. Katarína Novotná

            riaditeľka školy

      OZNÁMENIE O KONANÍ VOLIEB DO RADY ŠKOLY

     • Rodičovské združenie - OZNAM

     • Vážení rodičia, 

      pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční prezenčnou formou v jednotlivých triedach dňa 13.9.2021 (pondelok) o 16.00 hod. Vzhľadom k danej epidemiologickej situácii musíme rešpektovať dané pravidlá:

      1. V škole je potrebné odovzdať triednym učiteľom vypísané a podpísané „Vyhlásenie o bezpríznakovosti pre návštevníka“ (tlačivo si stiahnete TU alebo vyžiadate u triedneho učiteľa).
      2. Všetci prítomní rodičia musia mať rúško alebo inú ochranu nosa a úst a pred vstupom do budovy školy dezinfikovať ruky.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

      Tlačivo: Vyhlásenie o bezpríznakovosti pre návštevníka

     • OZNAM - VOĽBY RADY ŠKOLY

     • Vážení rodičia, 

      Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

      Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení.

      Keďže funkčnosť Rady školy pri Základnej škole Krymská 5, Michalovce  končí, je potrebné zvoliť na ďalšie štvorročné funkčné obdobie Radu školy, ktorá sa skladá z členov:

      4 zvolení zástupcovia rodičov,  

      2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,

      1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,

      4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy.

      Preto žiadame Vás, rodičov, aby ste  v prípade záujmu nahlásili svoju kandidatúru do 14.09.2021 do 12:00 hod. na vedení školy.

      Na základe zisteného záujmu bude zostavená kandidátna listina, podľa ktorej bude prebiehať tajné hlasovanie zákonných zástupcov. Štyria zákonní zástupcovia, ktorí získajú najvyšší počet hlasov budú pracovať vo funkčnom období 2021 - 2025 v Rade školy.

      Vopred ďakujeme za Váš zodpovedný prístup k voľbám Rady školy pri ZŠ Krymská 5 v Michalovciach a preukážete tým, že Vám záleží na škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa.

      Mgr. Katarína Novotná

                                                                                                 riaditeľka školy

     • HANDBALLČEK

     • Milí rodičia, predstavujeme Vám nový športový krúžok handballček“, ktorý sa rozbieha od septembra na Základnej škole Krymská 5 v Michalovciach. Handballček je určený pre žiačky a žiakov 2.- 4. ročníka, v ktorom sa budeme zameriavať na pohybovú všestrannosť (atletika, gymnastika a úpolové cvičenia) a kolektívnu hru – minihádzaná. Hádzaná má na našej škole dlhoročnú tradíciu. Zapája sa do viacerých školských súťaží a žiaci môžu pokračovať v mestských športových kluboch. Na škole vyrástlo viacero slovenských reprezentantov a v tejto tradícií chceme pokračovať aj naďalej.

      Hlavným cieľom je vytvoriť deťom pozitívny vzťah k športu, budovať ducha fair play, rešpektovať súpera a vytvárať nové priateľstva.

      Viac informácií získate u trénera Drahuša Ondo Eštoka na tel. čísle: 0949 611 550.

      Poplatok: 1 € / mesačne.

      Tréning: 2krát v týždni (streda, piatok).

     • OZNAM OD VEDÚCEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Vážení rodičia,
      1.8.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy  zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.
      Končí  sa plošné poskytovanie dotácií na stravu detí v ZŠ.

      Dotácia bude poskytovaná na dieťa, ktoré:

      a) navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič predloží potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

      b) navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – rodič predloží potvrdenie, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima,

      c) navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov) – rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti – ČESTNÉ VYHLÁSENIE.  Čestné vyhlásenie zákonný zástupca odovzdá vedúcej školskej jedálne.

      Ak chcú rodičia zľavu na obedy od 1. októbra, musia doniesť 6. a 7. septembra, t.j. pondelok a utorok vedúcej školskej jedálne potvrdenie o hmotnej núdzi alebo čestné vyhlásenie, že nepoberajú daňový bonus.

     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • Vo štvrtok 2. septembra 2021 sa  brána našej školy opäť otvorila pre všetkých žiakov. Za sprísnených hygienických podmienok  sa začal nový školský rok 2021/2022. Slávnostné otvorenie sa konalo v areáli školy. Pani riaditeľka Mgr. Katarína Novotná sa prihovorila žiakom, rodičom a pedagógom, zaželala im veľa zdravia, trpezlivosti a úspechov v novom školskom roku.

      Samostatnú aktivitu realizovali žiaci 1. ročníka. Spoločne zasadili „Strom priateľstva“ a vedenie školy odovzdalo prváckym triedam certifikáty, aby sa starali nielen o vlastnoručne zasadený strom, ale aj okolitú prírodu.

      Veríme, že vzdelávanie žiakov bude počas celého roka prebiehať v prezenčnej forme. Držme si palce!