• Popularizačná prednáška

     • Do galérie Popularizačná prednáška boli pridané fotografie.

      V rámci popularizácii vedy pri príležitosti každoročného podujatia týždňa vedy a techniky bola dňa 28.10.2019 zorganizovaná popularizačná prednáška s besedou pod názvom "Ako pomáha fyzika a chémia pri ochrane životného prostredia", na ktorú bola pozvaná mladá vedkyňa RNDr. Lucia Balejčíková, PhD. z Výskumnej hydrologickej základne Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied v Michalovciach. Žiaci deviateho ročníka boli oboznámení s dôležitosťou vody pre človeka a fungovanie života na Zemi, spôsobmi čistenia vody a separácie odpadu s využitím fyzikálno-chemických metód. Súčasťou prednášky boli aj názorné príklady využitia nanotechnológie a magnetických nanočastíc pre dekontaminácii vôd a názorné ukážky exemplárov rôznych nanomateriálov pripravených chemickými postupmi. Interaktívnou formou, spôsobom diskusie, žiaci odpovedali na otázky týkajúce sa danej problematiky s ohľadom na výučbový rozsah biológie, fyziky a chémie. V závere prednášky bola otvorená voľná diskusia k voľbe strednej a vysokej školy, potrebe neustáleho vzdelávania sa a výbere vhodného povolania žiakov. Za popularizačnú prednášku a besedu sme RNDr. Lucii Balejčíkovej, PhD. poďakovali a vyzdvihli dôležitosť vedy pre spoločnosť a pokrok ľudstva. Budeme radi, ak spolupráca medzi základnými školami a Slovenskou akadémiou vied bude aj naďalej pokračovať v tomto duchu a zrealizujeme ďalšiu prednášku pri príležitosti dňa vody  na jar v roku 2020.

     • Slávnostné pasovanie prvákov

     • Do galérie Slávnostné pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

      Dňa 24.10.2019 sa v našej škole uskutočnilo slávnostné pasovanie prváčikov do školského cechu.

      Naša jedáleň sa v tento deň premenila na rozprávku o Ďurovi Truľovi.

      Ďuro Truľo bol mládenec, s ktorým mala mamka len samé starosti, lebo nechcel chodiť do školy a vždy všetko poplietol. A tak ho naši šikovní prváci naučili písmenka, čísla a farby prostredníctvom básničiek, pesničiek a tančekov.

      Z Ďura Truľa sa stal múdry mládenec, ktorý si získal ruku princeznej a stal sa kráľom. Za odmenu našich prváčikov pasoval za skutočných žiakov školy a princezná im odovzdala darček a pamätný list.

      Spokojnosť rodičov a úsmevy detí potvrdili, že naši prváci sa cítia v škole dobre a každé ráno sa tešia do školy. Želáme im veľa úspechov, kamarátov a žiacku knižku naplnenú jednotkami

     • Zdravé zúbky

     • Do galérie Zdravé zúbky boli pridané fotografie.

      Dňa 23. 10. 2019 si  pre žiakov 1. a 2. ročníka  našej školy pripravili študenti Strednej zdravotníckej školy  v Michalovciach akciu pod názvom -  Zdravé zúbky.

      Žiakov  hravou formou oboznámili s tým, ako sa správne starať o svoje zúbky, aby tak predišli tvorbe zubného kazu.

       Ďakujeme!

     • Prírodná záhrada - Festival strašiakov

     • Do galérie Prírodná záhrada - Festival strašiakov boli pridané fotografie.

            Naša Prírodná záhrada ožila nielen farbami jesene, ale aj  pestrosťou  farieb pozoruhodných strašiakov. Každá skupina žiakov -od piateho po deviaty ročník – sa pod vedením svojich pani  učiteliek techniky ,naozaj predviedla. Čím?  Pestrosťou a nápaditosťou. Skoro celý mesiac na hodinách techniky  zhotovovali tajné návrhy strašiakov . Nečakane sa k nim pridali aj škôlkari a noví členovia EKO krúžku.  A od 21.10.2019 sa môžete na prehliadku žiackej zručnosti a šikovnosti  prísť pozrieť aj sami. Prajeme Vám príjemnú jesennú prechádzku.

      Vedúca PK PaedDr. Luptáková Ľudmila

     • Jabĺčkový deň

     • Do galérie Jabĺčkový deň boli pridané fotografie.

      Každý rok nám jeseň ponúka mnoho príležitostí  na stretnutia s prírodou. K takýmto stretnutiam patrí aj Jabĺčkový deň, ktorý sme mali na našej škole 18.10. 2019. Deti mali možnosť výberu z rôznych aktivít, počítali jabĺčka, maľovali, vypracovávali pracovné listy, robili ovocný šalátik, spievali, recitovali básne o jabĺčkach a ochutnávali sme rôzne jabĺčkové špecialitky. 

     • Zásady prvej pomoci

     • Do galérie Prvá pomoc - 6. ročník boli pridané fotografie.

      V rámci spolupráce s mládežou Slovenského červeného kríža, Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach sa dňa 16.10. 2019 v našej škole uskutočnil kurz prvej pomoci pre žiakov 6. ročníka.

      Praktické aktivity boli zamerané na poskytovanie prvej pomoci pri zlyhaní životne dôležitých funkcií, prvú pomoc pri krvácaní a používaní obväzovej techniky, tiež na prvú pomoc pri zlomeninách. Žiaci si precvičili poskytovanie prvej pomoci na figurínach, ale aj na sebe samých.

      Táto spolupráca so SZŠ bude pokračovať aj v tomto školskom roku.

     • 75. výročie SNP- beseda

     • Do galérie 75. výročie SNP boli pridané fotografie.

      Dňa 16.10.2019 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili besedy s tajomníkom oblv. SZPB Ing. Mariánom Lukáčom pri príležitosti 75. výročia SNP.

     • GPH LEGO RACE – suťaž LEGO robotov

     • Dňa 15. 10. 2019 sa uskutočnilana  súťaž GPH LEGO RACE – suťaž LEGO robotov. Do súťaže sa zapojili žiaci 5. ročníka.Ďakujeme GPH Michalovce za zapožičanie LEGO robota EVO3 a cenné skúsenosti získané v tejto súťaži.

       

     • Duševné zdravie - beseda

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa duševného zdravia sa dňa 15.10.2019 na našej škole konala prednáška, ktorú viedla riaditeľka združenia pre duševné zdravie v Michalovciach Ing. J. Hurová PhD. Zúčastnili sa jej žiaci 8.A triedy. Cieľom prednášky bolo poskytnúť žiakom viac informácií o duševnom zdraví a chorobách, ktoré môžu postihovať každého človeka.