Navigácia

 • Výstava jesenných plodov

  Jeseň je nepochybne jedným z najkrajších ročných období vďaka svojej pestrosti. Žiari farbami, plodmi, listami i vôňou.. Taká je aj tradičná výstavka jesenných plodov, ktorú pripravili žiaci 1. až 4. ročníka pod vedením pedagógov. Mnoho druhov ovocia, zeleniny  a rôznych plodov doniesli žiaci zo svojich záhrad či sadov. Zaujímavé jesenné dekorácie z drevených polienok a plodov jesene pripravili žiaci krúžku "Kreatívny žiak".

    Výstavka slúži nielen k skrášleniu školy, ale aj prehlbovaniu poznatkov z prírodovedy a formovaniu vzťahu žiakov k prírode. 

     Všetkým aktívnym žiakom  a rodičom patrí naše poďakovanie.

                                                                 Mgr. Vodhanelová M.

 • Zdravé zúbky

  Dňa 17. 10. 2018 pre žiakov 1. a 2. ročníka pripravili študenti Strednej zdravotníckej školy akciu pod názvom Zdravé zúbky.

  Žiakov sa hravou formou oboznámili s tým, ako sa starať o svoje zúbky, aby predišli tvorbe zubného kazu.

 • Kurz prvej pomoci pre žiakov 5. ročníka

  V rámci spolupráce s mládežou Slovenského červeného kríža, Strednej zdravotníckej školy sa dňa 10. 10. 2018 v našej škole uskutočnil kurz prvej pomoci pre žiakov 5. ročníka.

  Praktické aktivity boli zamerané na poskytovanie prvej pomoci pri zlyhaní životne dôležitých funkcií, prvú pomoc pri krvácaní a používaní obväzovej techniky, tiež na prvú pomoc pri zlomeninách. Žiaci si precvičili poskytovanie prvej pomoci na figurínach, ale aj na sebe samých.

  Táto spolupráca so SZŠ bude pokračovať aj v tomto školskom roku.

 • Festival strašidiel

  Kedy ? V októbri   2018

  Kde ?   V Prírodnej záhrade

  Kto?     Žiaci našej školy

   

  Vstupenka

  Piataci:         

  V.A        -   Autíčko strašidielok            

  V.B        -   Mestečko Pimparapac

  Šiestaci:       

  VI.A       -   Postavičky z vlny

  VI.B       -   Vták Fénix

  Siedmaci:     

  VII.A      -   Drozdia rodinka

  VII.B      -   Zvonkohra

  Ôsmaci:       

  VIII.A    -   Vodný hrad

  VIII.B     -   Strašiaca rodinka

  Deviataci:     Plagát a pozvánky

  Ostatní:   Fotoaparát, pero a poznámkový blok

  ____________________________________________________________________________________

  Už tradične v jeseni sa na našej škole koná festival strašiakov, ktorý trvá celý mesiac október vonku v Prírodnej záhrade. Žiaci na hodinách techniky a sveta práce robia žiacke projekty, ktoré sú vstupenkami na tento festival. Tento rok urobili tieto žiacke projekty:

  Pre Vás verejnosť je vstupenka: pero, zápisník, fotoaparát . Príďte na náš festival , ste vítaní.

  Kabinet SVP,T

 • Vychádzka k rieke Laborec - 5. ročník

  Dňa 10. 10. 2018 sa žiaci 5. ročníka v rámci predmetov biológie a geografie zúčastnili vychádzky k rieke Laborec a do parku Kerta.

  Žiaci pozorovali činnosť rieky Laborec, orientovali sa v prírode pomocou prírodných znakov, zastavili sa pri najstaršom chránenom strome v meste - dube letnom.

  Súčasťou vychádzky bolo aj poznávanie ihličnatých a listnatých stromov.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • 18. október Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi

  Od roku 2007 si pripomíname 18. október ako Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Novodobé otroctvo sa týka aj Slovenskej republiky. Obchodovanie s ľuďmi je trestným činom proti slobode a ľudskej dôstojnosti. V Slovenskej republike je gestorom tejto  problematiky Ministerstvo vnútra SR

  Aj naši žiaci 8. ročníka si tento deň pripomenuli na besede s inšpektorom a preventistom s Mestskej polície p. Bamburákom.

 • Svetový deň duševného zdravia

  10. október - Svetový deň duševného zdravia - bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie v roku 1991. Ich cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami.

  Dňa 10.10.2018 si žiaci 9. ročníka pripomenuli tento deň účasťou na preventívno – výchovnom stretnutí na tému "Podoby duše", ktoré pre nich pripravila Ing. Jana Hurová, PhD. – riaditeľka Združenia pre duševné zdravie – INTEGRA, o.z..

  Žiaci si pozreli krátke filmy k danej problematike, dozvedeli sa niečo o duševných ochoreniach a na záver stretnutia dostali návod k tomu, ako byť duševne zdraví v desiatich krokoch.

  Žiaci 1. - 4. roč. a ŠKD vyrábali modré nezábudky a hrali relaxačné hry.

 • Netradičná hodina prírodovedy

  Žiaci 4.B mali v rámci opakovania učiva netradičnú hodinu prírodovedy. Žiak Janík Pavlovič priniesol ukázať deťom svojich domácich miláčikov - škrečky a porozprával spolužiakom, ako sa o nich stará, aký majú režim dňa, čím ich kŕmi. Deti dávali Janíkovi ďalšie otázky, ktoré ich zaujímali. Ďalšie zaujímavé informácie si mali žiaci vyhľadať doma na internete.

  Hodina bola plná zábavy a zvedavých otázok. Deti si mohli škrečky pohladkať a dôkladne poobzerať aj zblízka.

  Mgr. Alena Čičáková

 • Týždeň dobrovoľníctva

  Dňa 27.9.2018 žiaci 7.A navštívili zariadenie obč. združenia pre duševné zdravie INTEGRA na Školskej 8.

  Poslaním združenia je podporovať dôstojný život ľudí s duševnými poruchami, nachádzať pre nich možnosti sebarealizácie v spoločnosti a zabezpečovať pre nich chýbajúce komunitné služby. Žiaci si pozreli zariadenie a oboznámili sa s činnosťou v organizácií, skúsili pracovať s hlinou, naučili sa stáčať papieriky quillingovou technikou a zapojili sa do rôznych tvorivých činnosti. Aktivita sa konala v rámci Týždňa dobrovoľníctva. 

 • Prváci v knižnici

  Naši prváci z 1.A a 1.B navštívili  dňa 27.9.2018 školskú knižnicu, aby sa dozvedeli,  kde sa knižnica nachádza, aké knihy v nej nájdu, ako si správne požičiavať knihy i ako sa o nich starať.

  Prvákov privítal v knižnici ,,maňuška-Adamko“, ktorý im porozprával rozprávku o princeznej, ktorej sa nechcelo ani učiť, ani čítať. Potom žiaci plnili rôzne úlohy: skladali rozprávkové puzzle, hrali sa na Popolušky, keď triedili semienka, hádali hádanky. Na záver  dostal  každý z nich svoj prvý čitateľský preukaz a mohol si vypožičať knihu, ktorú im  zatiaľ budú čítať rodičia.

  Deťom sa všetky aktivity páčili. Prisľúbili, že do knižnice budú chodiť radi a knihy budú ich kamaráti.

                                                                                                         Mgr. Alena Čičáková

 • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2018

  26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

  Pri príležitosti tohto dňa sa piati žiaci 8. ročníka zúčastnili podujatia na GPH, na ktorom žiaci gymnázia predstavili krajiny, ktorých jazyky sa učia, rozprávali  o dôležitosti tohto dňa a pripravili zábavné aktivity pre žiakov základných škôl.

  Na hodinách anglického jazyka učitelia diskutovali so žiakmi o potrebe učiť sa cudzie jazyky, vymýšľali logo do súťaže k Európskemu dňu jazykov a zábavnou formou spoznávali iné kultúry a jazyky.

 • Európsky týždeň mobility (16. - 22.9.2018)

  Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovensku koordinuje program kampane EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY (ETM) na národnej úrovni.

  Aj tento rok si naša škola pripomenula Európsky týždeň mobility rôznymi aktivitami.

  Počas celého týždňa členovia žiackeho parlamentu zaznamenávali spôsob dochádzky žiakov do školy (pešo, kolobežkou, korčuľami, autobusom, autom). Najekologickejšou triedou, ktorá percentuálne najmenej využívala na dochádzku do školy auto, bola:

  za prvý stupeň trieda 3.B

  za druhý stupeň trieda 7.A.

  Na hodinách výtvarnej výchovy a slovenského jazyka, vytvárali žiaci literárne a výtvarné práce na tému mobility. Najlepšie výtvory boli vystavené na nástenke venovanej Týždňu mobility.

  Na hodinách biológie žiaci besedovali o dôležitosti chôdze a pohybu pre zdravie detí.

  Deti 1. oddelenia ŠKD sa zúčastnili športovej aktivity pod názvom Kolobežkový slalom na školskom dvore.

  Vychovávateľky 2. a 3. oddelenia ŠKD pripravili pre deti Turistickú vychádzku na detské ihrisko .

  Vychovávateľky 4. a 5. oddelenia ŠKD pripravili pre deti aktivitu Deň na kolieskach.

  26.9. sa žiaci 5. ročníka zúčastnia besedy s inšp. Bamburákom s MsP na tému Dopravná výchova – bezpečnosť pri chôdzi, na kolobežkách.

 • Týždeň starostlivosti o prírodu

  Skončil sa týždeň starostlivosti o prírodu. Už tradične prvé dni v septembri sa intenzívnejšie staráme o údržbu okolia školy. Veď už dva mesiace sa o ňu starala len matka Príroda. Jednohodinovou celoškolskou brigádou 10.9.2018 sme tento  týždeň pod dozorom triednych učiteľov týždeň zdarne ukončili.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Po dvojmesačnom letnom oddychu sa dňa 3. septembra 2018 otvorili brány našej školy a triedy sa zaplnili žiakmi.

  Pán riaditeľ privítal nielen žiakov, ale tiež pedagógov a rodičov a otvoril nový školský rok.

  Tak teda, vykročme šťastne!

 • Začiatok školského roka 2018/2019

   

  Oznam o začiatku školského roka 2018/2019 ZŠ
  a pozvánka na jej slávnostné otvorenie

   

   

  Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že dňa 3. septembra 2018
  t.j. v pondelok,

   

  začíname nový školský rok 2018/2019.

   

  Slávnostné otvorenie školského roka je o 8:00 hod. na školskom dvore.

   

  Tešíme sa na Vás.

   

  Mgr. Jozef Porvaz

   

  riaditeľ školy

   

   

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Dňa 29.6.2018 nastúpili všetci žiaci na slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 v areáli školy.

  Po príhovore pána riaditeľa Mgr. Jozefa Porvaza nasledovala rozlúčka so žiakmi. Žiaci 9. ročníka, ktorí odchádzajú študovať na stredné školy, boli odmenení za výborný prospech a reprezentáciu školy.

  Po ukončení nástupu si žiaci prevzali vysvedčenie od svojich triednych učiteľov, popriali si príjemné prežitie prázdnin, počas ktorých si oddýchnu a načerpajú energiu do nového školského roka.

 • Škola v Prírode – Juskova voľa

  V dňoch 18.6.- 22.6.2018 sa žiaci III.A a III. B zúčastnili školy v prírode v Juskovej Voli.

  Pobyt bol organizovaný tak, aby žiaci boli čo najviac vonku, vo voľnej prírode. Vyučovaním v prírode si overili svoje teoretické vedomosti z prírodovedy, vlastivedy, pracovného vyučovania či výtvarnej výchovy. Žiaci mali bohatý program. Okrem turistických vychádzok sa zapájali do rôznych športových súťaží, maľovali si trička, vyrábali plagáty, kreslili na chodník, či hrali rôzne loptové hry. Aj večerný program bol vždy pestrý. Deti sa zapájali do rôznych súťaží ako napr. Izba baví izbu alebo Správne dievča, správny chlapec. Svoju nebojácnosť si mohli preveriť v nočnej hre – Hľadanie pokladu. Všetci sme sa vrátili v poriadku a s množstvom zážitkov.

  Touto cestou chcem poďakovať aj pedagogickému dozoru: Mgr. Kovalčíkovi, Mgr. Petrovej a pani Ivankovej, ktorí prispeli k tomu, že školu v prírode sme zvládli na jednotku.

  Mgr. Alena Čičáková

 • Zvonického literárne dni

  V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického sa 7.6.2018 uskutočnilo mestské kolo súťaže Zvonického literárne dni. Je to súťaž v recitácii umeleckého prednesu poézie a prózy regionálnych autorov.

  Našu školu úspešne reprezentovali títo žiaci:

  I. kategória

  - poézia: 2. miesto - Tomáš Laškoty III.B

  - próza: 1. miesto - Kristína Vargová IV.B

  II. kategória

  - poézia: 2. miesto - Martin Macko VI.A

  - próza: 3. miesto - Tomáš Bödi VI.A

  III. kategória

  - próza: 1. miesto - Ema Praskajová IX.B

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Krymská 5
  071 01 Michalovce
 • +421 566435879

Pondelok 10. 12. 2018

Počet návštev: 4232377