• Odhlasovanie zo stravy

    • Na stravu je každý stravník povinný sa prihlásiť a tiež odhlásiť 1 deň vopred.

     Vyhlasovanie žiakov zo stravy je v súlade so  Zákonom  245/2008  (školský zákon) § 139-141, Vyhláškou MŠ SR 330/2009  Z.z. o zariadeniach školského stravovania  odstavec 5 , písmeno a)  a s Prevádzkovým poriadkom.

     Odhlásenie je možné urobiť ústne, písomne, telefonicky a ONLINE

     novinka - - - > ONLINE  alebo    +421 56 64 34 441

     Počas nemoci poskytujeme obed do obedára len prvý deň ochorenia dieťaťa

     Odhlásiť sa je potrebné v školskej jedálni, nie u vyučujúcich.

     Pri účasti na skupinových akciách (výlety, exkurzie, školy v prírode) odhlasuje žiaka zo stravy rodič, nie učiteľ  1 deň vopred .

     Neodhlásená strava prepadá.