• Projekty 2013/2014

    • Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo vzdelávaní

     Poskytovateľ: Metodicko-pedagogické centrum

     Frekventanti: Ľ. Danková, D. Pavolková, Bc. A. Milichovská

     Škola zapojením sa do projektu získala: Interaktívna tabuľa – 1 ks,  Projektor – 1 ks

      

     Názov projektu: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva /EVSRŠ/

     Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

     Škola zapojením sa do projektu získala: : Interaktívna tabuľa – 1 ks,  Projektor – 1 ks,

     NTB – 1 ks, Tablet – 20 ks, WI-FI

      

     Názov projektu: Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno- vzdelávacie predmety

     Poskytovateľ: Ústav informácií a prognóz školstva /UIPS/

     MTZ: Interaktívna tabuľa – 2 ks,  NTB – 2 ks, Sada reproduktorov – 2 ks

      

     KontakNázov projektu: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách

                                      s využitím elektronického testovania /E-TESTOVANIE/

     Poskytovateľ: NUCEM

     Frekventanti: žiaci  VI.A, VI.B, IX. A, IX. B, IX.C

     Koordinátor projektu: Mgr. Šalapová

     Koordinátor IT: Mgr. A. Hrehovčíková

     Školský administrátori: Mgr. A. Serečunová, Mgr. S. Činčár, Mgr. E. Balejčíková, Mgr. Ľ. Luptáková,

     Mgr. T. Szollosiová, Mgr. M. Hausová, PaedDr. E. Remáková, Mgr. D. Majerová

     Škola zapojením sa do projektu získala: : Stolové PC – 11 ks, Program na E-testovanie cca 20 licencií

      

     Názov projektu: Zvyšovanie kvality vzdelávania učiteľov telesnej a športovej výchovy

     Poskytovateľ: Národné športové centrum Bratislava

     Frekventanti: Mgr. I. Kudročová

     Škola zapojením sa do projektu získala: Balíček športových potrieb – 12 pomôcok

      

     Názov projektu: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc.-pat-javov

     v školskom prostredí

     v spolupráci s VUDPaP a CPPPaP sme zapojený do programu

     COMDI- počítačová profesná a pracovná diagnostika

     Poskytovateľ: Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie

     Frekventanti: Mgr.E.Balejčíková

      

     Názov projektu: Učebňa kontinuálneho vzdelávania

     Poskytovateľ: Metodicko-pedagogické centrum

     Koordinátor: Mgr. D. Šalapová

     Škola zapojením sa do projektu získala: : NTB – 21 + WIFI router – 1 ks, dataprojektor – 1 ks

      

     PoistenNázov projektu: Profesijný a kariérový rast PZ

     Poskytovateľ: Metodicko-pedagogické centrum

     Škola zapojením sa do projektu získala: : 2 ks NTB