• Projekty 2009/2010

    • Táto podstránka obsahuje informácie o projektoch, ktoré vypracovali naši pedagógovia a ktoré sa realizujú za finančnej podpory rôznych organizácií a nadácií.


     Autorom i realizátorom projektov srdečne blahoželáme k podpore ich projektu

     a želáme veľa príjemných chvíľ pri ich realizovaní.


     Pomôžme sebe, no nezabúdajme pritom na iných

     - autori projektu: Mgr. D. Šalapová, Mgr. A. Pavlová,

     - cieľová skupina projektu: žiaci 5.-6. ročníka učiaci sa anglický jazyk,

     - cieľ projektu: pomocou inovatívnych foriem a metód práce zvýšiť kompetencie žiakov v oblasti cudzích jazykov a informačných technológií.

     Seniori - priatelia počítačov

     - autori projektu: Mgr. M. Hausová, Mgr. A. Hrehovčíková,

     - cieľová skupina projektu: žiaci školy, seniori,

     - cieľ projektu: získať základné informačné kompetencie.

      

     Tvorím, tvoríš, tvoríme

     autori projektu: PaedDr. E. Remáková, Ľ. Danková

     cieľová skupina projektu: žiaci školy, širšia komunita

     cieľ projektu: oboznámiť sa s netradičnými výtvarými technikami a postupmi

      

     Chráňme planétu ZEM

     - autor projektu: Mgr. D. Kužmová,

     - cieľová skupina projektu: žiaci školy, pedagogickí zamestnanci školy, rodičia,

     - cieľ projektu: rozvíjať enviromentálne cítenie, ochraňovať a zveľaďovať bezprostredné prostredie.

      

     Tvorím pre radosť iných

     - autori projektu: PaedDr. E. Remáková, Ing. M. Mati,

     - cieľová skupina projektu: žiaci školy,členovia komunity,

     - cieľ projektu: oboznámiť sa s netradičnými výtvarnými technikami a spôsobmi výtvarného prevedenia.

      

     Učebňa kontinuálneho vzdelávania.

     - autori projektu: Mgr.J. Porvaz, Mgr. D. Šalapová,

     - cieľová skupina projektu: pedagogickí a odborní zamestnanci,

     - cieľ projektu: realizovať prezenčnú a dištančnú formu vzdelávania v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom.

      

     Historia magistra vitae

     - autori projektu: Mgr.A. Suroviaková, Mgr. D. Šalapová,

     - cieľová skupina projektu: žiaci 5. - 9. ročníka,

     - cieľ projektu: inovovať vyučovacie metódy a formy pri výuke dejepisu.