• 2016/2017

    • JÚN

     1.6.2017             Deň detí 1. - 9. roč.

     2.6.2017             Cvičenia v prírode 1. - 3.roč.

     6.6.2017             Beseda s MsP - obchodov. s ľuďmi

     6.6.2017             Triedne RZ

     6.6.2017             Krajské kolo v atletike ZŠ – Košice

     6.6.2017             Dopravné ihrisko - 4. roč.

     7.6.2017             Deň detí v ŠKD

     7.6.2017             Beseda s MsP - deň bez tabaku

     7.6.2017             Ateliér Ľ. Lakomej

     7.6.2017             Zvonického literárne dni

     8.6.2017             Mestská športová olympiáda

     9.6.2017             Mestská športová olympiáda

     12.6.2017           Malá olympiáda AJ 1. - 4. roč.

     12.6.2017           ZOO Košice

     13.6.2017           MIDI volejbal

     14.6.2017           Vodná nádrž Starina

     15.-24.6.2017     Školské výlety

     19.-23.6.2017     Škola v prírode

     20.6.2017           Ukončenie projektu Roald Dahl - šk. kniž.

     22.6.2017           Hodnotiaca pedagogická rada

     22.6.2017           KOČaP

     23.6.2017           Účelové cvičenie

     30.6.2016           Odovzdávanie vysvedčení

     Zmena termínu vyhradená.


     MÁJ

     3.5.2017      Archimediáda

     3.5.2017      Realizácia prírodnej záhrady

     4.5.2017      Slávik Slovenska

     4.5.2017      Hádzaná  - CH - KK

     5.5.2017      Fugova domovina - reg. kolo

     5.5.2017      Zásady prvej pomoci

     5.5.2017      Upratovanie brehu Laborca

     5.5.2017      Zasadnutie žiackeho parlamentu

     9.5.2017      Deň červeného kríža

     9.5.2017      Medzinárodná výtvarná súťaž - Zlatý drak

     10.5.2017    Olympiáda AJ - šk. kolo 1. - 4. roč.

     11.5.2017    Viem, čo neviem

     11.5.2017    Exkurzia - hasičský zbor Michalovce

     11.5.2017    Krajské kolo ŠŠS 5. - 6. roč.

     15.-20.5.2017 Týždeň modrého gombíka

     16.5.2017    Vznik knihy

     17.5.2017    OK FO - Archimediáda

     18.5.2017    Atletika - majstrovstva okresu Ch a D

     18.5.2017    Medzníky 2. svetovej vojny

     18.5.2017    VVS vychádzka 7. roč.

     19.5.2017    Deň mlieka

     19.5.2017    Školská športová olympiáda

     22.5.2017    Deň mlieka

     23.-25.2017 Festival mestských  škôl - MsKS

     23.5.2017    Dopravné ihrisko Sobrance - 1. roč.

     24.5.2017    MIDI - finále Východ - volejbal chlapci

     25.5.2017    Dopravné ihrisko Sobrance - 2. roč.

     26.5.2017    Okr. kolo biolog. olympiády kat. F

     25.5.2017    Deň pásikavých tričiek - aktivita proti rasizmu

     30.5.2017    Dopravné ihrisko Sobrance - 3. roč.

     26.5.2017    Mladý zdravotník - súťaž

     31.5.2017    Medzinárodná výtvarná súťaž - Fínsko

     31.5.2017    Deň bez tabaku - beseda s mests. policajtom

     Zmena termínu vyhradená.


     APRÍL

     1.-28.4.2017    Zápis prvákov

     1.4.2017          Slávnostný zápis prvákov

     4.4.2017          MO – okresné kolo 6. a 7. roč.

     5.4.2017          Testovanie T - 9

     6.4.2017          Hádzaná  - D – okresné kolo

     7.4.2017          Shakespeárove dni

     10.4.2017        Slávik Slovenska – školské kolo

     12.4.2017        Veľkonočná hra

     12.4.2017        Hádzaná – CH – okresné kolo

     13.-18.4.2017  Veľkonočné prázdniny

     21.4.2017        Upratovanie brehu Laborca

     21.4.2017        Školenie koordinátorov prevencie soc.-pat. javov

     21.4.2017        Deň Zeme

     25.4.2017        Klasifikačná porada

     25.4.2017        Archimediáda – školské kolo

     26.4.2017        Geografická olympiáda – krajské kolo

     27.4.2017        Zober loptu nie drogy 3.-4. roč. - D

     28.4.2017        Shakespeárove dni – okresné kolo

     28.4.2017        Maľujeme s primalexom

     Zmena termínu vyhradená.


     MAREC

     1.3.2017          Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

     2.3.2017          Cvičný monitor

     6.3.-10.3.2017  Jarné prázdniny

     13.3.2017         Vesmír očami detí – OK

     14.3.2017         Pytagoriáda okr. kolo - 3., 4., 5. roč.

     14.3.2017         Cvičný monitor

     14.3.2017         Čitateľský naratón – 3. a 4. roč.

     15.3.2017         Pytagoriáda okr. kolo – 6., 7., 8. roč.

     15.3.2017         ŠŠS hádzaná - D

     15.3.2017         Volejbal – CH – okr. kolo

     15.3.2017         Policajt môj kamarát – preven. drog. záv.

     16.3.2017         Volejbal – D – okr. kolo

     15.3.2017         Záchranári – výtv. súťaž

     16.3.2017         Korčuľovanie 1. roč.

     16.3.2017         Čitateľský klub

     16.3.2017         Fyzikálna olympiáda . okr. kolo, kat. E, F

     17.3.2017         Zásady 1. pomoci – 8. roč.

     17.3.2017         Ruské slovo – kraj. kolo – 1. ZŠ

     20.-24.32017    Týždeň starostlivosti o prírodu

     20.3.2017         Kalokagátia – živočíchy – výtvarná súťaž

     20.3.2017         Poľovníctvo a príroda – výtvarná súťaž

     20.3.2017         Divadelné predstavenie pre 1. roč.

     21.3.2017         Orlie pierko – 2. roč. - čitat. gram.

     22.3.2017         Zasadnutie žiackeho parlamentu

     22.3.2017         E-test – generálna skúška 9. roč.

     23.3.2017         Hviezdoslavov Kubín – okr. kolo I. a II. kat.

     23.3.2017         Školenie administrátorov T-9

     23.3.2017         Putovanie po rozprávkach – 4. roč.

     24.3.2017         Rozprávková noc

     24.3.2017         Hviezdoslavov Kubín – okr. kolo III. kat.

     27.3.2017         Dejepisná olympiáda – krajské kolo

     29.3.2017         Biologická olympiáda – okr. kolo

     31.3.2017         DU – prijatie u primátora

     31.3.2017         Generálka T-9

     Zmena termínu vyhradená.


     FEBRUÁR

       2.2.2017           Korčuľovanie

       2.2.2017           DOD - SOŠT

       6.2.2017           Okresné kolo GO

       6.2.2017           Beseda - Cyber šikana-5.roč.

       7.2.2017           Školské kolo MO 6.roč.

       9.2.2017           Zasadnutie žiackeho parlamentu

       13.-17.2.2017   Lyžiarsky kurz

       13.2.2017         Technické zručnosti –súťaž pre 5. roč.

       14.12.2017       Roald Dahl – projekt – 5. roč.

       14.2.2017         Okresné kolo DO

       14.2.2017         Valentínska pošta

       16.2.2017         KK  olympiády nemeckého jazyka

       17.2.2017         Karneval ŠKD

       20.-24.2.2017   Týždeň zdravej výživy

       21.2.2017         Školské kolo MO 7.- 8. roč.

       22.2.2017         Basketbal – okresné finále

       23.2.2017         Program pre dôchodcov

       24.2.2017         Školenie administrátorov T9

       24.2.2017         Zásady 1. pomoci – 7. roč.

       28.2.2017         OKGZ – beseda so spisovateľom

       Zmena termínu vyhradená.


     JANUÁR

     2.1.-5.1.2017           Vianočné prázdniny

     12.1.2017                Zasadnutie Žiackeho parlamentu

     17.1.2017                Olympiáda AJ 5.-9.roč. OK

     18.1.2017                Vybíjaná 3.-4. roč. CH a D

     24.1.2017                Beseda s policajtom – 8.roč.

     24.1.2017                Šaliansky Maťko - OK

     24.1.2017                Matematická olympiáda 5.a 9.roč.

     25.1. 2017               Pedagogická rada

     25.1.2017                Vybíjaná 3.-4. roč. CH a D

     26.1.2017                Triedne rodičovské združenie

     30.1.2017                Propagačná nástenka do MŠ

     31.1.2017                Odovzdávanie výpisov známok

     Zmena termínu vyhradená.


     DECEMBER

     1.12.2016            Korčuľovanie 1. roč.

     1.12.2016            Pasovanie prvákov

     1.12.2016            Zasadnutie žiackeho parlamentu

     1.12.2016            Všetkovedko

     1.12.2016            Deň boja proti HIV a AIDS - prezentácie

     1.12.2016            Záchranárik – vyhodnotenie súťaže

     2.12.2016            Čitateľský klub – diskusia o prečít. knihe

     2.12.2016            Vianočná výzdoba

     6.12.2016            Florbal – CH - 7. roč. – špor. hala

     6.12.2016            Vianočné pozdravy - ZKGZ

     6.12.2016            Mikuláš – žiacky parlament

     7.12.2016            Tržnica – otvor. hod.

     7.12.2016            Vybíjaná 3. - 4. roč. o pohár primátora

     7.12.2016            DOD - Obchodná akadémia Michalovce

     7.12.2016            ŠŠS hádzaná – D – 5. - 6. roč. - Košice

     7.12.2016            Vyhodnotenie výtv. súťaže - Arriva Michalovce

     8.12.2016            Divadelné predstavenie 8. - 9. roč. - Prešov

     8.12.2016            Pytagoriáda 3., 4., 5. roč.

     9.12.2016            Pytagoriáda 6., 7., 8. roč.

     9.12.2016            Prvá pomoc – 6. roč.

     12.12.2016          Trestnoprávna zodpovednosť beseda s MsP - 9. roč.

     12.12.2016          Dejepisná olympiáda – školské kolo

     13.12.2016          Vianočná kuchyňa

     13.12.2016          Geografická olympiáda – školské kolo

     14.12.2016          Basketbal – CH, D – Bežovce

     15.12.2016          Korčuľovanie

     15.12.2016          Florbal o pohár primátora 5. - 7. roč. - CH

     16.12.2016          Vianočná hra – AJ

     20.12.2016          Vybíjaná 3. - 4. roč.

     20.12.2016          MO – 5. roč. – školské kolo

     21.12.2016          Šaliansky Maťko – šk. kolo

     Zmena termínu vyhradená.


     NOVEMBER

     2.11.2016            Ochranárik – výtvarná súťaž

     4.11.2016            Malý futbal CH - O pohár primátora - 7. roč.

     8.11.2016            E-TEST – online - 5. roč.

     8.11.2016            Fotografovanie

     9.11.2016            SOŠ Cyrila a Metóda - 9. roč.

     9.11.2016            ŠŠS hádzaná - 7. roč. VII.ZŠ

     10.11.2016          Korčuľovanie - 1. roč.

     10.11.2016          Vychádzka  -  Laborec - 5. roč.

     10.11.2016          Zober loptu, nie drogy - 3. a 4. roč.

     14.-18.11.2016   Týždeň boja proti drogám

     14..11.2016         Práva detí - školenie zamestnancov

     14.11.2016          Prezentácia s protidrogovou tematikou  8. roč. - SZŠ

     15.11.2016          Olympiáda zo SJ - 8. - 9. roč.

     15.11.2016          Bav sa basketbalom

     15.11.2016          Obvodové kolo - vybíjaná

     15.11.2016          Pedagogická rada

     15.11.2016          Beseda s policajtom drogová závislosť -7. roč.

     16.11.2016          Beseda s policajtom drogová závislosť -9. roč.

     16.11.2016          Ocenenie žiakov u primátora

     18.11.2016          Deň boja proti drogám

     22.11.2016          Výchovný koncert - 1. - 9. roč.

     23.11.2016          T – 5, testovanie žiakov 5. roč.

     24.11.2016          Korčuľovanie - 1. roč.

     24.11.2016          Okresná hvezdáreň - 9. roč.

     24.11.2016          Rodičovské združenie

     25.11.2016          Budulínček – divadelné predstavenie

     29.11.2016          Pasovanie prvákov

     30.11.2016          MO 5. a 9. roč. – školské kolo

     Zmena termínu vyhradená.


     OKTÓBER

     3.10.2016            Najkrajšia nástenka - súťaž

     3.10.2016            Začiatok krúžkovej činnosti

     5.10.2016            Cezpoľný beh

     6.10.2016            Prezentácia – Festival strašiakov

     6.10.2016            Zasadnutie žiackeho parlamentu

     10.10.2016          Deň finančnej a matematickej gramotnosti

     12.10.2016          DOD – SOŠ OaS Michalovce

     13.10.2016          Správna voľba povolania

     13.10.2016          DOD – GPH Michalovce

     11.10.2016          Výstavka z plodov jesene

     12.10.2016          Beseda s policajtom – šikana na školách

     12.10.2016          Policajt môj kamarát

     12.10.2016          Exkurzia Starina - 9.roč.

     12.10.2016          Maľujem autobus – výtv. súťaž 

     13.10.2016          Stroj času – výtv. súťaž

     13.10.2016          Korčuľovanie - 1. roč.

     14.10.2016          Jabĺčkový deň - 1.- 4. roč.

     14.10.2016          Zásady 1. pomoci – 5.roč.

     17.10.2016          Zázračné lieky prírody

     19.10.2016          Zdravé zúbky - 1. a 2. roč.

     20.10.2016          Korčuľovanie - 1. roč.

     24.10.2016          Deň v školskej knižnici – čit. gramotnosť

     27.10.2016          Petrohrad očami deti

     27.10.2016          Korčuľovanie - 1. roč.

     27.10.2016          Záložka do knihy spája školy

                       Týždeň zdravej výživy

                       Kamarát poď sa hrať

                      V mesiaci október prebieha E-testovanie žiakov 5.roč., 8.roč. a 9.roč. z predmetov slovenský jazyk a  

                      matematika.

     Zmena termínu vyhradená.