• Predmetová komisia

    •                  Vedúca komisie:      Mgr. Adriana Danilovičová

                                                                              Projekt Ted's Travels
                         Členovia:        Mgr.  Marianna Paľová

                                                        Mgr.  Lenka Laurinčíková

     Hlavné úlohy:

        

     1. Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením a komunikačným zručnostiam.

     2. Rozvíjať osobnosť žiaka, klásť dôraz na prevenciu a elimináciu rizikového správania sa žiakov a využívať na to témy a texty s výchovným obsahom, a zakomponovať do nich prierezové tematiky:

         - Multikultúrna výchova

         - Mediálna výchova

         - Osobný a sociálny rozvoj

         - Environmentálna výchova

         - Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

         - Ochrana života a zdravia

         - Tvorba projektu a prezentačné ztučnosti

     3. Na aktivizáciu žiakov a zefektívnenie výučby využívať aj špecializovanú jazykovú učebňu a 

         umožniť tak žiakom osvojovať si CUJ a zdokonaľovať sa v ňom prostredníctvom moderných 

         počítačových programov.

     4. Vzdelávací proces proces realizovať podľa pokynov Ministerstva školstva SR.