• Predmetová komisia

    •  Vedúci komisie: Mgr. Soňa Palovčíková   

     Členovia:  Mgr. Jozef Porvaz

     Mgr. Emília Gregová            

     Mgr. Anna Hrehovčíková

     Mgr. Katarína Novotná

     Mgr. Ingrid Kudročová

     Členovia predmetovej komisie sú vyučujúci predmetov geografia, biológia,chémia.Touto komisiou boli vytyčené hlavné úlohy týchto predmetov.

      

     HLAVNÉ  ÚLOHY – geografia, biológia, chémia

     I.  Zvýšiť úroveň a stabilizovať výchovno-vzdelávacie výsledky každého   žiaka v predmetoch G,  B, CH.

      

     II.  Environmentálna výchova – viesť žiakov k zodpovednosti za životné     prostredie a vlastné zdravie bez drog, alkoholu a fajčenia.

      

     III.  Klásť dôraz na zefektívnenie práce s nadanými a talentovanými žiakmi.

      

     IV.  Efektívne využívať predmety G, B, CH  na zvyšovanie    zodpovednosti za zdravie, zdravý spôsob života a výchovu k manželstvu a rodičovstvu.