• Predmetová komisia

    • GEOGRAFIA - BIOLÓGIA - CHÉMIA

     Vedúci komisie: Mgr. Soňa Palovčíková   

     Členovia:  Mgr. Jozef Porvaz

     Mgr. Emília Gregová            

     Mgr. Anna Hrehovčíková

     Mgr. Katarína Novotná

     Mgr. Ingrid Kudročová   

                                                   

     HLAVNÉ  ÚLOHY – geografia, biológia, chémia

     I.  Zvýšiť úroveň a stabilizovať výchovno-vzdelávacie výsledky každého   žiaka v predmetoch G,  B, CH.

      

     II.  Environmentálna výchova – viesť žiakov k zodpovednosti za životné     prostredie a vlastné zdravie bez drog, alkoholu a fajčenia.

      

     III.  Klásť dôraz na zefektívnenie práce s nadanými a talentovanými žiakmi.

      

     IV.  Efektívne využívať predmety G, B, CH  na zvyšovanie    zodpovednosti za zdravie, zdravý spôsob života a výchovu k manželstvu a rodičovstvu.