• Predmetová komisia

    • PREDMETOVÁ  KOMISIA  -  TVŠ

     Vedúca PK - TVŠ: Mgr. Szöllösiová Terézia

     Členovia: Mgr. Porvaz Jozef

                      Mgr. Kudročová Ingrid

                      Mgr. Kovalčik František

                                       

     H  L  A  V  N  É    Ú  L  O  H  Y

     1. Zvyšovať  úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti žiakov v rámci školskej a záujmovej telesnej  výchovy.
     2. Podnecovať nadaných žiakov k športovej špecializácií a výkonnostnému športu.
     3. Formovať u žiakov návyk zdravého spôsobu života v oblastiach telesnej kultúry, medziľudských vzťahov, citovej výchovy a vzťahu k svetu techniky a jej racionálneho využívania.