• Mgr. Mária Hausová

    • Matematický krúžok - Pytagoras

      

      

     Záujmová činnosť, ktorá je ponúkaná na ZŠ prebieha formou organizovanej, pravidelnej a časovo ohraničenej činnosti.

      

      

     Obsahové zameranie jednotlivých krúžkov nie je záväzné, skôr záleží na flexibilnom a tvorivom prístupe pedagóga, ako a ktorým smerom sa bude činnosť uberať.

     Voľný čas, resp. záujmovú činnosť sa snažíme organizovať tak, aby nespôsobovala preťažovanie žiakov, ale zostala aktívno-pasívnym oddychom na regeneráciu psychických a fyzických síl.

     V záujme naplnenia cieľa voľného času ponúkame žiakom záujmovú činnosť zameranú na oddychové činnosti.

      

      Vzdelávací poukaz podľa zákona č.597/2003 Z. z. je prostriedkom, ktorý poskytuje štát na záujmové vzdelávanie žiaka, ktoré zabezpečuje ZŠ. Každý vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka vzdelávajúceho sa v základnej škole.

      Jednou z organizačných foriem práce v čase mimo vyučovania, je práca v matematickom krúžku.

     Cieľom práce v matematickom krúžku je:

     • príprava žiakov na matematické súťaže,
     • práca so žiakmi nadanými na matematiku - rozvíjanie ich nadania,
     • rozvíjanie záujmu žiakov o matematiku, prostredníctvom úloh z tzv. rekreačnej matematiky - krúžok ako záujmová činnosť žiakov,
     • prehĺbenie matematických vedomosti žiakov,
     • zvýšenie logického myslenia a predstavivovosti, zvýšiť záujem žiakov o matematiku.

      

     Hlavné prínosy práce v matematickom krúžku vidíme v nasledujúcich skutočnostiach:

     • práca v matematickom krúžku prispieva nielen k rozvoju kladného vzťahu žiakov k matematike,
     • ale aj k rozvoju ich matematických schopností,
     • žiaci majú možnosť uvidieť v mnohých prípadoch rôzne spôsoby riešenia matematických úloh,
     • naučia sa uvažovať nad hľadaním stratégií riešenia úloh,
     • oboznámia sa so zaujímavosťami z oblasti histórie matematiky,
     • naučia sa diskutovať o spôsoboch riešenia úloh a obhajovať svoje nápady.

      

         Žiaci riešia prevažne úlohy z praxe, majú možnosť si vyskúšať množstvo matematických hlavolamov, aplikovanie matematiky do oblasti financií.    

       

     Úspechy v matematických súťažiach za uplynulé roky: Viď Archív

     Fotogaléria archív:

     http://zskrymmi.edupage.sk/photos/?photo=kruzky/34595&gallery=0
     http://zskrymmi.edupage.sk/photos/?photo=kruzky/34595&gallery=1
     http://zskrymmi.edupage.sk/photos/?photo=kruzky/34595&gallery=2