Slovenský jazyk a literatúra: Web stránka

    • Slovenský jazyk a literatúra


    • Ó mojej matky reč je krásota,

     je milota, je rozkoš, láska svätá!

     Je, vidím, cítim, celok života!

                                                                                      

                                                                                                      (Hviezdoslav)

         

     Čo nového, slovenčina?

                                                             

     Cieľom výchovnej a vzdelávacej činnosti učiteľov SJL

     je dosiahnuť u detí kvalitné osvojenie si materinského jazyka, komunikačných zručností, gramatických a pravopisných noriem, rozvíjať čitateľskú gramotnosť - schopnosť detí čítať s porozumením a získané informácie uplatňovať v praxi, poznať a vedieť tvoriť umelecké prostriedky, vytvoriť obsahovo a štylisticky správne slohové útvary, rozvíjať  fantáziu a estetické cítenie detí, ich tvorivé umelecké schopnosti, odhaľovať talenty a žiakov 5. a 9. ročníka dobre pripraviť na Testovanie 5 a 9 a na prijímacie skúšky na stredné školy.

     Vyučovací proces je prispôsobený požiadavkám inovovaného školského vzdelávacieho programu.

      

     Aby slovenský jazyk prestal byť pre deti strašiakom, pripravujú sa projekty a tvorivé aktivity, ktoré majú deťom priblížiť svet umeleckej literatúry a fantázie a podnietiť ich k umeleckej tvorivosti a pravidelnému čítaniu kníh. Pri realizácii aktivít sa snažíme zámerne využívať medzipredmetové prepojenie a výchovné zameranie, aby  deti mali viac možností objaviť to, v čom sú najlepšie a aby sa rozvíjalo ich estetické cítenie.

      

              Deti vďaka aktivizujúcim a motivačným aktivitám prichádzajú k užitočným zisteniam,

     že dobré ovládanie materinského jazyka im umožní lepšie porozumieť umeleckej literatúre, odvážnejšie rozvíjať svoje umelecké vlohy, dostať sa do lepších škôl a získať tak možnosť lepšie sa uplatniť v živote i zamestnaní.

      

              Žiakov s literárnymi  a recitačnými vlohami zapájame do mnohých súťaží.