• O predmete

    •  Učenie sa anglického jazyka podporuje otvorenejší prístup k ľuďom.

     Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia.

     Cieľom vyučovania anglického jazyka na základnej škole je naučiť žiakov všetky formy dorozumievania sa v danom jazyku na stredne pokročilej úrovni.

     Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:.

     • dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal  cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,
     • dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria   iným  jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,
     • viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.