• O matematike


    •  

     Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike

     ISCED2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

     Učebný predmet matematika v nižšom sekundárnom vzdelávaní (na 2. stupni ZŠ) je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament:

     • „Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“
     • „Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach a štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie, chápanie matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v každodennom kontexte doma, v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov. Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický dôkaz, komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky. Pozitívny postoj v matematike je založený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť.“

      

     Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.

     Ciele

     Cieľom je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problémov. Žiak ju spoznáva ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok.


              Informatika podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi.
     Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a informáciami v počítačových systémoch.


              Oblasť tvoria predmety matematika a informatika.


              Predmet matematika je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament. Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov:

     · Čísla, premenná a počtové výkony s číslami

     · Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy

     · Geometria a meranie

     · Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika

     · Logika, dôvodenie, dôkazy.

     V rámci tematických okruhov sa žiaci zoznamujú s primeranými elementárnymi poznatkami a riešeniami praktických úloh.

     Prehľad tematických celkov a ich obsahu:

     Matematika pre 5. ročník:

     Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión

     Počtové výkony s prirodzenými číslami

     Geometria a meranie

     Súmernosť v rovine (osová a stredová)

     Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie

     Matematika pre 6. ročník:

     Počtové výkony s prirodzenými číslami, deliteľnosť

     Desatinné čísla, počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami

     Obsah obdĺžnika, štvorca a pravouhlého trojuholníka v desatinných číslach, jednotky obsahu

     Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami

     Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov

     Kombinatorika v kontextových úlohách

     Matematika pre 7. ročník:

     Zlomky, počtové výkony so zlomkami, kladné racionálne čísla

     Percentá, promile

     Kváder a kocka, ich povrch a objem v desatinných číslach, premieňanie jednotiek objemu

     Pomer, priama a nepriama úmernosť

     Kombinatorika

     Matematika pre 8. ročník:

     Kladné a záporné čísla, počtové výkony s celými a desatinnými číslami, racionálne čísla

     Premenná, výraz

     Rovnobežník, lichobežník, obvod a obsah rovnobežníka, lichobežníka a trojuholníka

     Kruh, kružnica

     Hranol

     Pravdepodobnosť, štatistika

     Matematika pre 9. ročník:

     Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel

     Pytagorova veta

     Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc s jednou neznámou

     Ihlan, valec, kužeľ, guľa, ich objem a povrch

     Grafické znázorňovanie závislostí

     Podobnosť trojuholníkov

     Štatistika

      

     Vzdelávací obsah informatiky je rozdelený na päť tematických okruhov:

     • Informácie okolo nás,
     • Komunikácia prostredníctvom IKT,
     • postupy, riešenie problémov,
     • Algoritmické myslenie,
     • Princípy fungovania IKT,
     • Informačná spoločnosť.

             

     Zdroj:
     http://www.statpedu.sk/sk/