Informatika: Web stránka

    • Informatika

    • Charakteristika predmetu

     Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.


     Ciele predmetu

     Cieľom vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ je sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov. Podobne ako matematika aj informatika v spojení s informačnými technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety. V predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty.

     Výchovno-vzdelávací proces na 2. stupni základnej školy smeruje k tomu, aby žiaci:

      

      a) sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním, uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním,

      

      b)  rozumeli pojmom algoritmus a program,

      

      c) sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač, prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém),

      

      d) si rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské zručnosti, naučili sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, naučili sa efektívne   vyhľadávať informácie uložené na CD alebo na sieti a naučili sa komunikovať cez sieť,

      

      e) rozvíjali si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine pri riešení problému, verejne so skupinou o ňom diskutovať a referovať),

      

      f)  naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy produkty intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické a právne aspekty informatiky.

     Obsah

     Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť tematických okruhov:

      

     Informácie okolo nás

     Komunikácia prostredníctvom IKT

     Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie

     Princípy fungovania IKT

     Informačná spoločnosť

     Na našej škole sa vyučuje informatika od 3. ročníka. Už tretiaci zvládnu prácu s myšou, kreslenie a k tomu sa pridávajú základy práce s textom. V tomto trende sa pokračuje aj v štvrtom ročníku. Práca s internetom je samozrejmosťou pre každého žiaka. Na druhom stupni majú žiaci vytvorenú vlastnú mailovu adresu, dokážu samostatne pracovať s internetom, učia sa množstvo užívateľských programov a tvorbu prezentácii.