• Dejepis

    • Charakteristika predmetu

      
     Dejepis spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi v integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. V jeho priebehu si žiaci postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach.

      

     Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov.     Ciele predmetu

      
     Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu štúdijných predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom, aby nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak postupne vlastný názor.

      


     Obsah vzdelávania


     5. ročník

     - Od blízkeho k vzdialenému

     - Človek v premenách priestoru a času

     - Človek a komunikácia

     6. ročník

      

     - Obrazy pravekej spoločnosti

     - Obrazy starovekej spoločnosti

     - Staroveké Grécko

     - Staroveký Rím

     - Obrazy stredovekého sveta

     7. ročník 

     - Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline

     - Slováci v Uhorskom kráľovstve

     - Rodí sa európska novoveká spoločnosť

     - Habsburská monarchia v novoveku

     8. ročník

     - Na ceste k moderným národom

     - Moderný slovenský národ

     - Rakúsko – Uhorsko

      

     9. ročník

     - Prvá svetová vojna

     - Medzivojnová Európa

     - Druhá svetová vojna

     - Svet po druhej svetovej vojne

     - Dejiny súčasnosti