• O predmetoch

    • Charakteristika predmetu

     Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich

     k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba

     samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať,

     poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné

     vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti

     a umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti.

     Ciele predmetu

     Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že vedie

     žiaka k:

     podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,

     utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,

     realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,

     akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,

     aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností,

     rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,

     vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,

     rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy,

     získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,

     uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných

     myšlienok, citov, názorov a postojov,

     k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,

     vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty

     spoločenského a spoločenskovedného charakteru,

     rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského

     spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky