• Fyzika

    • Čo je fyzika?

     • Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. Porozumenie podstaty javov a procesov si vyžaduje úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. 

      

     • Žiacke pokusy, malé projekty, vedú žiakov k aktívnemu poznávaniu a systematickému bádaniu vo fyzike. Žiaci na základe vlastného pozorovania, aktívne a samostatne prichádzajú  k zákonitostiam prírodných javov, nachádzajú vzťahy medzi fyzikálnymi veličinami. Takto žiaci dostávajú základy, ktoré z nich spravia prírodovedne gramotného jedinca, ktorý vie robiť prírodovedné úsudky a dokáže použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov aj v praxi.

      

      čas           magnetizmus             zvuk                 svetlo

                                                                               

            

     Čím sa zaoberá fyzika na základnej škole:

     Viete, že rýchlosť svetla je 300000 km/s?

     Ako odstránime chyby oka? Čo je hydraulika? Čo je elektrický prúd? Prečo nastane zatmenie  Slnka? Prečo prší a ako vzniká dúha?

     Odpovede na tieto a veľa ďalších otázok nám dáva fyzika, ktorá sa zaoberá aj týmito témami:                                                                                              

     • Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies
     • Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch
     • Teplota. Skúmanie premien skupenstva
     • Teplo
     • Svetlo
     • Sila a pohyb. Práca. Energia
     • Magnetické a elektrické javy. Elektrický obvod