Biológia: Web stránka

    • O predmete Biológia

    •                                    

     Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia.

      Učivo v 5. - 6. ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných dejov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr.

     Usporiadanie učiva v 7. ročníku umožňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka ako biologického objektu a na základe anatomicko - fyziologických poznatkov, smeruje k pochopeniu princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie osvojovanie si zdravého životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi.

     Štruktúra obsahu v 8. ročníku  sa orientuje na dynamické hľadisko zloženia Zeme, zemského povrchu v súčinnosti so živými zložkami prírody.

     Obsah učiva v 9. ročníku je orientovaný na základné životné procesy z hľadiska funkčných častí tela organizmov, poznatky o podstate života z hľadiska bunkovej štruktúry a dedičnosti. Záver tvorí problematika životného prostredia.

      

     Základné témy:

      BIOLÓGIA pre 5. ročník:

      1. Príroda a život okolo nás

     2. Život v lese

     3. Život vo vode a na brehu

     4. Život na poliach a lúkach

      BIOLÓGIA pre 6. ročník:

      1. Život s človekom a v ľudských sídlach

     2. Základná štruktúra života

     3. Živé organizmy a ich stavba

     4. Stavba tela rastlín a húb

     5. Stavba tela bezstavovcov

      BIOLÓGIA pre 7. ročník:

      1. Stavba tela stavovcov

     2. Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo    

     3. Človek a jeho telo

     4. Zdravie a život človeka         

      BIOLÓGIA pre 8. ročník:

      1. Neživá príroda

     2. Zem a jej stavba

     3. Základné stavebné jednotky zemskej kôry

     4. Geologické procesy

     5. Vývoj zemskej kôry a organizmov na Zemi

     6. Geologická stavba a vývoj prírody Slovenska

     7. Význam a ochrana neživej prírody

      BIOLÓGIA pre 9. ročník:

      1. Základné znaky a životné procesy organizmov

     2. Vnútorná stavba organizmov a dedičnosť

     3. Základy ekológie

     4. Biosféra – svetový ekosystém

     5. Životné prostredie organizmov a človeka