• O predmetoch

    • Charakteristika predmetu

     Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnouv rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,

     Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža 
     hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia. /otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj

     Ciele predmetu

     Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:

     • má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť,

     • má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,

     • jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti,

     • má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,

     • charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,

     • koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,

     • prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,

     • je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.

     Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti,ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK:

     K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiťproblémy

     E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie,prežívanie, rozvíjať jeho city

     M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity

     S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ichkomunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy

     A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciuosobnosti, učiť hodnotiť

     K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.

     Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby smea šiestich aplikačných témach: dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sú zakomponované v desiatich základných témach

     1. otvorená komunikácia

     2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba

     3. pozitívne hodnotenie iných

     4. tvorivosť a iniciatíva

     ŠPÚ, ŠVP Etická výchova – príloha ISCED 2, 1. upravená verzi

     5. vyjadrovanie citov

     6. empatia

     7. asertivita

     8. reálne a zobrazené vzory

     9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo

     10. komplexná prosociálnosť

     11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania

     12. etika a ekonomické hodnoty

     13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta

     14. rodina, v ktorej žijem

     15. výchova k manželstvu a rodičovstvu

     16. ochrana prírody a životného prostredia.

     Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v nižšom stupni sekundárnehovzdelávania je

     • poskytnúť žiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu a iniciatívu

     • umožniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského správania, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch

     • vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne pozitívne) správanie

     • umožniť žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie, asertívne správanie

     • umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, učiť ich poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať sebaoceňovanie

     • spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor, postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zároveň však rešpektovať rodičov a viesť s nimi konštruktívny dialóg

     • umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným sexuálnym životom zdôvodniť základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou

     • rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc a porozumenie

     • vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom, náboženstvom, etickými hodnotami a normami

     • umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, pravdou a dobrým menom

     • vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia

     • učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; formulovať svoje životné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí, ktoré znehodnocujú a ohrozujú náš život

     • rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle byť schopný kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka.