• O predmetoch

    • V školskom roku 2016/2017 predmet náboženskej výchovy na našej škole budú vyučovať :

     RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV – Mgr. Katarína Novotná

     GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV – Mgr. Peter Kolesár 

     EVANJELICKÁ CIRKEV AUGSBURSKÉHO VYZNANIA NA SLOVENSKU – Mgr. Ján Meňky

     REFORMOVANÁ KRESŤANSKÁ CIRKEV NA SLOVENSKU – Mgr. Juraj Gajdošoci

     PRAVOSLÁVNA CIRKEV  - ThDr. Štefan Horkay  

      

     CHARAKTERISTIKA PREDMETU:

     Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole. Predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, cítenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru. Zameriava sa  na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný i rodinný život i pre život spoločnosti. Je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti.Vyučovací predmet náboženská výchova je povinne voliteľným predmetom s etikou. Je zaradený k výchovným predmetom a vyučuje sa 1 hodinu týždenne. 

      

     CIELE NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY:

     Cieľom obsahu je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, u ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby dokázali v budúcnosti prispieť k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.  

     Predmet náboženská výchova umožňuje žiakom:

     • formulovať otázky, týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania
     • konfrontovať ich s vedecky a nábožensky /kresťansky/ formulovanými pohľadmi na svet
     • hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu
     • formovať svedomie
     • prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
     • spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom
     • oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho slova
     • rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v Cirkvi 

      

     MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY:

     Predmet rímskokatolícke náboženstvo, hoci sa na pohľad nezdá, v skutočnosti vedomostne i výchovne súvisí s mnohými predmetmi.

     Prírodovedné predmety (Prírodopis, Fyzika, Chémia, Matematika a sčasti i Zemepis) obdivujú krásu Božieho stvorenstva – neživú prírodu, rastliny, živočíchy, dokonalosť človeka, zákony, ktoré Boh ukryl do svojho diela.

     Kultúra a dejiny nášho národa sú späté s kresťanstvom a odkazom sv. Cyrila a Metoda. V literatúre sa žiaci učia o prínose slovanských vierozvestcov pre naše písomníctvo, literatúru, kultúrnu vyspelosť, učia sa o slovenských národných buditeľoch, literátoch a umelcoch, ktorí boli platnými členmi Cirkvi.

     Dejepis podáva dejiny ľudstva a nášho národa, ktoré sú úzko spojené s dejinami Cirkvi.

     Občianska výchova hovorí o spoločnosti a ideálna spoločnosť je tá, v ktorej sa uznávajú Božie zákony. V 7. ročníku sa venuje spoločenským aspektom dospievania, čo v predmete korešponduje s výchovou k láske a čistote.

     Výchovné predmety – Hudobná a Výtvarná výchova nachádzajú svoju inšpiráciu a duchovný rozmer v náboženstve.

     Pracovné vyučovanie vedie človeka k posväcovaniu prácou, v ktorej človek nachádza nielen zdroj obživy, ale aj realizácie.

     Telesná výchova prispieva k starostlivosti o telo a taktiež posilňuje vôľu človeka.

     Triednické hodiny tiež nájdu inšpiráciu v náboženstve pri riešení problémov triedy, protidrogovej výchove, či výchove k láske a čistote.  

     Súčasťou vyučovania náboženskej výchovy je účasť na biblickej olympiáde, zapájanie sa do súťaží v recitovaní náboženskej prózy a poézie a speve náboženských piesní.