Výtvarná výchova: Web stránka

    • Výtvarná výchova

    •  

     Rozvíjanie jemnej motoriky podporuje rozvoj rozumových schopností.

        Vzdelávanie v školách poskytuje deťom nielen vecné poznatky z rôznych oblastí života, ale rozvíja aj ich estetické cítenie a vnímanie krásy okolo nás a vedie ich k vlastnej  umeleckej činnosti.

         

     Výtvarná výchova plní v tomto smere nezastupiteľnú úlohu.  

        Pôsobenie školy prirodzene nadväzuje na základy, ktoré boli deťom vštiepené v rodinnom prostredí a ďalej ich rozvíja. Aj keď dieťa neprejavuje prirodzený výtvarný talent, ponúka sa mu možnosť zmysluplne tráviť voľný čas a tvoriť drobné dielka, ktorými si môže skrášliť svoj domov alebo ich darovať.

         

     Naši žiaci dosiahli pod vedením svojich učiteľov mimoriadne úspechy.

        Najvýznamnejšie ocenenie pochádza z Japonska.

      

        Aby sme výtvarnú výchovu ešte viac priblížili deťom, prostredníctvom projektov sme ju preniesli do plenéra, do prírody, kde sú kráse najbližšie, ale aj do tvorivej dielne, kde majú prístup nielen naši žiaci, ale aj všetci ostatní, ktorí sa tvorivej činnosti venujú vo svojom voľnom čase.