• Svet práce

    • Svet práce

     • predmet vychádza z konkrétnych životných situácií, s ktorými žiaci prichádzajú,  alebo budú prichádzať, do priameho kontaktu pri ľudskej činnosti
     • zameriava  sa na praktické pracovné zručnosti, návyky a doplňuje celé základné vzdelanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti
     • je založený na tvorivej, myšlienkovej spoluúčasti žiakov
     • využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovede a biológií
     • vytvára základy pre ďalšie odborné štúdium

      

             Všetky poznatky,  ktoré získajú na hodinách , si aj samostatne nacvičia prostredníctvom praktických prác. Sú spoluautormi  vyučovacej jednotky, ktorá má  hodinovú dotáciu. Formou zážitkového a projektového učenia, žiakov usmerňujeme a motivujeme pre aktívnu tvorbu a ochranu životného prostredia. Získavajú prvé pestovateľské zručnosti. Vytvárajú si základy pre ďalšie odborné štúdium, ako aj námety pre zmysluplné využívanie voľného času .

      Obsah

     Siedmy ročník

     Vzdelávací obsah je rozdelený do 4 tematických celkov:

     1. Uskladnenie a spracovanie zeleniny

     2. Kvetinárstvo

     3. Hydroponické pestovanie rastlín

     4. Viazačstvo a aranžovanie rastlín

     Deviaty ročník

     Vzdelávací obsah je rozdelený do 3 tematických celkov:

     1. Okrasné záhradníctvo

     2. Skalka

     3. Trávnik