• Telesná a športová výchova

    •       Úlohou telesnej a športovej výchovy v roku 2016/2017 je:

         - rozvíjať všeobecnú zdatnosť žiakov

         - budovať pozitívny vzťah k športu

         - motivovať žiakov k podaniu čo najlepších výkonov v jednotlivých disciplínach

         - podchytiť menej nadaných žiakov a venovať sa im na hodinách telesnej a športovej výchovy, aby mali pozitývny vzťah k športu

      

           Učivo 5. - 6. ročník

           Atletika

        - osvojiť si terminológiu

        - opísať techniku atletických disciplín

        - poznať pravidlá atletiky na primeranej úrovni

      

           Športová gymnastika

        - poskytnúť žiakom osvojenie pohybových zručností a návykov

        - uplatniť gymnastické názvoslovie

      

           Rytmická gymnastika - žiačky

        - mali primeraný estetický prejav

        - zvládnuť kondičné a koordinačné schopnosti

        - prejaviť pozitívny vzťah a aktívny záujem

      

           Basketbal

        - dosiahnuť optimálnu úroveň hernej výkonnosti, ktorá umožní hrať zápasy podľa pravidiel

        - osvojiť si poznatky o herných činnostiach

      

           Hádzaná

        - osvojiť si záklané poznatky o herných činnostiach

        - dosiahnuť optimálnu úroveň hernej výkonnosti, ktorá umožní hrať zápasy podľa pravidiel

      

      Učivo 7. - 9. ročník

           Atletika

        - osvojiť si terminológiu

        - opísať techniku atletických disciplín

        - poznať pravidlá atletiky na primeranej úrovni

       

          Športová gymnastika

        - poskytnúť žiakom osvojenie pohybových zručností a návykov

        - uplatniť gymnastické názvoslovie

      

           Rytmická gymnastika - žiačky

        - mali primeraný estetický prejav

        - zvládnuť kondičné a koordinačné schopnosti

        - prejaviť pozitívny vzťah a aktívny záujem

          

              Basketbal

        - dosiahnuť optimálnu úroveň hernej výkonnosti, ktorá umožní hrať zápasy podľa pravidiel

        - osvojiť si poznatky o herných činnostiach

        - vytvoriť pozitívny vzťah ku kolektívnemu športu

      

           Hádzaná

        - osvojiť si záklané poznatky o herných činnostiach

        - dosiahnuť optimálnu úroveň hernej výkonnosti, ktorá umožní hrať zápasy podľa pravidiel

        - vytvoriť pozitívny vzťah ku kolektívnemu športu

      

            Volejbal

       - poskytnúť žiakom základné herné činnosti jednotlivca

       - dosiahnuť optimálnu úroveň hernej výkonnosti,ktorá umožní hrať zápasy podľa pravidiel

       - vytvoriť pozitívny vzťah ku kolektívnemu športu