Navigácia

Výchovný poradca Harmonogram prijímacieho pokračovania

Výchovný poradca školy: Mgr.E. Balejčíková

Podstata práce výchovného poradcu:

- získavanie a odovzdávanie potrebných informácií pri výbere strednej školy a voľbe povolania,

- poradenstvo pri výchovných a vzdelávacích problémoch žiakov.

Voľba povolania žiakov:

Výchovný poradca organizuje pre žiakov 8. a 9. roč. besedy so zástupcami SŠ. Žiaci 9. roč. sa zúčastňujú exkurzií a tzv. dní

otvorených dverí na SŠ. Pre rodičov žiakov 9. roč. organizujeme RZ so zástupcami SŠ. Žiaci aj rodičia konzultujú voľbu

povolania s výchovným poradcom počas konzultačných hodín alebo podĺa dohody. Všetky informácie o školách je možné

zistiť na internetovej stránke www.svsmi.sk

Výchovno - vzdelávacie poradenstvo:


- konzultácie s vyučujúcimi pri odhaľovaní porúch správania a učenia žiakov,

- pohovory s rodičmi a spolupráca s Centrom pedagogicko psychologického poradenstva a pomoci,

- konzultácie so žiakmi v prípade existujúcich problémov,

- závery psychológa a špeciálneho pedagóga sa zohľadňujú pri hodnotení a klasifikácii žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Pondelok 10. 12. 2018

Počet návštev: 4232287