Navigácia

O predmete

Slovenský jazyk a literatúra

O predmete

Od kolísky ľúbosťou – matky hlasom mi zneje.
I životom stále – verne sprevádza ma.

V hlasitom súzvuku milostných akordov
môjho rodu najvzácnejší - klenot
rodná moja - Slovenčina.

Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna zložka jazyka. Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah.

     Cieľom vyučovania slovenského jazyka v 1.- 4.roč ZŠ je predovšetkým:

 • osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania)
 • poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej reči 
 • osvojiť si elementárne vedomosti v rovine, syntaktickej a štylistickej
 • osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma
 • získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka
 • osvojiť si návyky správnej výslovnosti
 • poznávať jazykové prostriedky  a vedieť ich využívať v jazykovom systéme
 • prehlbovať si zručnosť jednoduchého vyjadrovania sa
 • jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme
 • viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej)         

    Metódy a formy, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je spisovné ovládanie reči v ústnom i písomnom prejave sú rôzne a rôzni autori ich  odporúčajú používať individuálne. Ide najmä o to, aby boli čo najúčinnejšie a najefektívnejšie pre daný druh učiva, s ohľadom na toho ktorého žiaka.

Výsledkom tvorivej spolupráce učiteľ – žiak je správne používanie jazyka a jeho uplatňovanie v praktickom živote aj v písomnom prejave. Tento proces by sa mal diať automaticky bez toho, aby si žiak uvedomoval zákonitosti stavby jazyka a jeho usporiadania.

    Systematická spolupráca pôsobiaca v interakcii učiteľ – žiak sa bude smerovať k hlbšiemu poznaniu materinského jazyka, k väčšej hrdosti a úcte k jazyku, čo v praxi znamená, že žiaci budú svoj jazyk poznať, budú ho vedieť používať, budú ním tvorivo myslieť a bez ťažkosti sa budú ním aj písomne vyjadrovať.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Krymská 5
  071 01 Michalovce
 • +421 566435879

Pondelok 10. 12. 2018

Počet návštev: 4232279