Navigácia

O predmete Zaujímavosti

Prírodoveda

O predmete

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. Cieľ je možné bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k:

 • spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody.
 • rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych informačných zdrojoch.
 • rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne.
 • opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním.
 • rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.
 • nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu.
 • tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné
 • uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje.
 • poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu.
 • rozvíjať poznanie v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním  súvisiacich tak, aby bol samostatne schopný orientovať sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to dovoľuje jeho kognitívna  úroveň
 • rozvíjať schopnosť získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním
 • viesť žiakov k nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu
 • poznať najjednoduchšie priestorové pojmy a vzťahy, tieto vyjadriť manipuláciou s predmetmi slovne, kresbou i vlastným pohybom
 • vedieť sa orientovať v školskej budove, na ceste z domu do školy
 • vytvoriť si predstavu o roku na základe pozorovania zmien v živote rastlín, zvierat a ľudí
 • poznať mená ročných období, mesiacov a dní v týždni
 • uvedomovať si rozdiely v počasí a správne ich pomenovať
 • poznať rastliny a zvieratá v miestnej oblasti
 • nadobudnúť správny a kladný vzťah k práci a spoločnému majetku
 • vedieť opisovať prírodné a spoločenské javy
 • osvojiť si základné pravidlá osobnej hygieny, správnej životosprávy a kultúrneho správania, rešpektovať vlastné zdravie a poznať aktívnu ochranu prostredníctvom zdravého životného štýlu
 • vedieť jednoducho rozprávať a v hre napodobniť prácu dospelých

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Krymská 5
  071 01 Michalovce
 • +421 566435879

Pondelok 10. 12. 2018

Počet návštev: 4232362