Navigácia

Pracovné vyučovanie

Pracovné vyučovanie

Pracovné vyučovanie

Pri vymedzení cieľov primárneho vzdelávania pre vzdelávaciu oblasť Človek a technika vychádzame zo všeobecných požiadaviek vedecko-technickej gramotnosti i zo všeobecných cieľov primárneho vzdelávania. V tejto vzdelávacej oblasti môžeme uvažovať z hľadiska troch navzájom prepojených komponentov:

1. výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje),

2. výchova o technike (vedomosti),

3. výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, zručnosti).

Základný vzťahový rámec pre určenie cieľov elementárneho vzdelávania oblasti Človek a svet práce vychádza z uvedených komponentov:

V rovine hodnôt a postojov smeruje k:

- poňatiu úlohy techniky v spoločnosti,

- uvedomenia si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych životných situáciách

(doma, v škole, pri cestovaní, pri hre, športe atd.),

- bipolárnemu vnímanie techniky (technika môže pomáhať, ale aj ohrozovať zdravie život),

- rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky,

- rozvíjaniu osobnostných vlastností,

- uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov,

- vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka,

- zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,

- rozvoju morálnych a vôľových vlastností (vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh,

vynakladanie úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku),

- rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov,

- rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania atd.).

V rovine vedomostí smeruje k:

- porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky

(materiály a technológie, komunikačné systémy, doprava a konštruovanie) na veku

primeranej úrovni,

- poznaniu základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác,

- poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácii s ňou,

V rovine pracovných činností a zručností smeruje k:

- získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach techniky,

- spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické prostriedky,

- získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov,

- spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním až po prezentáciu produktu,

- osvojenia si bezpečného využívanie techniky v domácnosti,

- pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín,

- získavaniu všeobecne využívateľných pracovných skúseností,

- využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote,

- naučeniu sa pracovať v tíme,

- poznaniu pravidiel bezpečnosti práce a k schopnosti poskytnúť pomoc pri úraze.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Pondelok 10. 12. 2018

Počet návštev: 4232367