Navigácia

O predmete

Výtvarná výchova

O predmete

Cieľ predmetu

Kognitívne ciele poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť žiaka poznať a používať jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry.

Senzomotorické ciele rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu.

Socioafektívne ciele – formovať kultúrne postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov, a hodnotových kritérií – cez zážitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Pondelok 10. 12. 2018

Počet návštev: 4232295